Τράπεζα της Ελλάδος: Οι δράσεις της για την εποπτεία της ασφαλιστικής αγοράς

30

 

Στη σταδιακή αντιμετώπιση χρόνιων διαρθρωτικών αδυναμιών του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης και στη διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού εστίασε, μεταξύ άλλων, η Τράπεζα της Ελλάδος το 2012. Στην Ενδιάμεση Έκθεση 2012, περιγράφεται –πολύ συνοπτικά, ομολογουμένως–  το πλέγμα δράσεων της εποπτικής αρχής για τον κλάδο, ενώ περιλαμβάνονται και οδηγίες βέλτιστων επιλογών για το άμεσο μέλλον. 

Στην Ενδιάμεση Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2012 (υποβλήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και στο Υπουργικό Συμβούλιο) αναφέρονται τα εξής:

«Πιέσεις δέχεται το 2012 και ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης. Το πρώτο εξάμηνο του 2012 η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων σημείωσε υποχώρηση της τάξεως του 10%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Κατά τη διάρκεια του έτους η Τράπεζα της Ελλάδος, με συνεχείς εποπτικές παρεμβάσεις και σε στενή συνεργασία με όλους τους παράγοντες της αγοράς, συνέχισε να συμβάλλει στη σταδιακή αντιμετώπιση χρόνιων διαρθρωτικών αδυναμιών του τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης και στη διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού, που αποτελούν προαπαιτούμενα για την προσέλκυση των αναγκαίων κεφαλαίων για την ανάπτυξη της αγοράς αυτής.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον έλεγχο της πολιτικής τιμολόγησης των προϊόντων και των πρακτικών προσέλκυσης πελατείας, στις ενέργειες περιορισμού του κόστους λειτουργίας και αποζημιώσεων (π.χ. όσον αφορά το κόστος επισκευής των αυτοκινήτων και τις δαπάνες νοσηλείας που καταβάλλονται στα ιδιωτικά θεραπευτήρια), στην έγκαιρη είσπραξη των οφειλόμενων από τους διαμεσολαβητές ασφαλίστρων και εν γένει στη βελτίωση της κερδοφορίας, ως κύριου, αν όχι μοναδικού, μέσου κεφαλαιακής ενίσχυσης των εταιρειών.

Στις προτεραιότητες της εποπτείας εντάχθηκαν ακόμη η εξυγίανση του Επικουρικού Κεφαλαίου, η υλοποίηση της διαδικασίας ελέγχου των ανασφάλιστων οχημάτων, η αναβάθμιση του επιπέδου των προσφερόμενων από την ασφαλιστική διαμεσολάβηση υπηρεσιών, η οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία διαδικασιών διαχείρισης παραπόνων εντός των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και η εν γένει βελτίωση του επιπέδου προστασίας των ασφαλισμένων-καταναλωτών.

Την περίοδο που ακολουθεί, οι εταιρείες ιδιωτικής ασφάλισης πρέπει να λάβουν σημαντικές στρατηγικές αποφάσεις, οι οποίες συνδέονται τόσο με τις απαιτήσεις του επερχόμενου πλαισίου “Φερεγγυότητα ΙΙ” όσο και με την ενδεχόμενη δραστηριοποίησή τους στο δεύτερο πυλώνα κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή τη διαχείριση των επαγγελματικών ταμείων. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να κινηθούν με βάση τον καθορισμό του άριστου για αυτές μεγέθους, επιλέγοντας είτε τη λειτουργία τους με τη μορφή μικρών και άκρως εξειδικευμένων εταιρειών είτε τη δημιουργία μεγαλύτερων και καλύτερα οργανωμένων σχημάτων, που θα αξιοποιήσουν τις συνέργειες και τις οικονομίες κλίμακας.

Θετικά αποτιμάται η προσπάθεια αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ορισμένων εταιρειών, που έχει ήδη ξεκινήσει. Μέχρι το τέλος του 2012 αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,5 δισεκ. ευρώ (το σημαντικότερο μέρος τους έχει ήδη επιτευχθεί)».