Munich Re: Κέρδη ύψους €2,6 δις για το 2016

76
Munich Re

Ενοποιημένο αποτέλεσμα €2,6 δις κατέγραψε η Munich Re για το 2016, πετυχαίνοντας έτσι τον στόχο για κέρδη «πάνω από €2,3 δις». Σύμφωνα με τους προσωρινούς υπολογισμούς, κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2016 καταγράφηκε κέρδος ύψους €0,5 δις (€0,7 δις το προηγούμενο έτος). Με την επιφύλαξη της έγκρισης από το Εποπτικό Συμβούλιο και την Ετήσια Γενική Συνέλευση, το μέρισμα θα ανέλθει σε €8,60 (8,25) ανά μετοχή.

Οι δαπάνες για μεγάλες απαιτήσεις ήταν υψηλές, κατά το τέταρτο τρίμηνο, με το κόστος των αξιώσεων για τον τυφώνα Matthew να φτάνει τα €232 εκατ. και για τον σεισμό στη Νέα Ζηλανδία τα €251 εκατ. Σε δωδεκάμηνη βάση, οι σημαντικές απώλειες ήταν χαμηλότερες από ό,τι αναμενόταν, αλλά παρόλα αυτά σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ο CFO, κ. Jorg Schneider, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα του 2016. Χάρη στην ισχυρή θέση μας στην αγορά, την εγγύτητα προς τον πελάτη και την επιτυχή διαχείριση των επενδύσεων, είμαστε σε θέση σε μεγάλο βαθμό να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις των χαμηλών επιτοκίων και του έντονου ανταγωνισμού στις αγορές αντασφάλισης».
Όσον αφορά την προτεινόμενη αύξηση του μερίσματος, ο κ. Schneider σχολίασε: «Η Munich Re επιμένει στη φιλική προς τους μετόχους και τη βιώσιμη μερισματική πολιτική της. Είμαστε σίγουροι ότι θα είμαστε σε θέση να διατηρήσουμε αυτό το επίπεδο των μερισμάτων και να συνεχίσουμε και στο μέλλον στην ίδια κατεύθυνση».

Προκαταρκτικά στοιχεία για το οικονομικό έτος 2016

Η Munich Re σε επίπεδο Ομίλου πέτυχε το 2016 ένα ικανοποιητικό λειτουργικό αποτέλεσμα, ύψους €4,0 δις (4,8 δις), εκ των οποίων τα €0,8 δις (1,4 δις) αφορούν στο τέταρτο τρίμηνο. Το χαμηλότερο τεχνικό αποτέλεσμα και οι δαπάνες για το Στρατηγικό Πρόγραμμα της ERGO αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τις ικανοποιητικές αποδόσεις των επενδύσεων και τα αποτελέσματα των συναλλαγματικών διαφορών. Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά περίπου €0,8 δις σε €31,8 δις το 2016 (31.12.2015: €31.0 δις).

Η απόδοση των σταθμισμένων κατά τον κίνδυνο κεφαλαίων (RORAC) –που χρησιμεύει ως βασικός δείκτης απόδοσης για την κερδοφορία σε όρους κεφαλαιακών απαιτήσεων– ήταν της τάξης του 10,9% (11,5%), ενώ η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων (RoE) διαμορφώθηκε σε 8,1% (10,0% ). Για το τέταρτο τρίμηνο, η Munich Re πέτυχε ετήσιο RORAC 8,2% (10,8%) και RoE 6,1% (9,6%).

Κατά το οικονομικό έτος 2016, τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Ομίλου μειώθηκαν στα €48,9 δις (50,4 δις), κυρίως λόγω των μειωμένων μεριδίων σε συνθήκες μεγάλου όγκου και της πώλησης της ERGO Italia.

Με λογιστική αξία €219,4 δις (αγοραία αξία €236,2 δις), οι συνολικές επενδύσεις (με εξαίρεση τις επενδύσεις τις σχετικές με ασφάλειες) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 ήταν όσο και στο τέλος του 2015, δηλαδή €215,1 δις (230,5 δις η αγοραία αξία).

Το επενδυτικό αποτέλεσμα του Ομίλου (εκτός από τις επενδύσεις τις σχετικές με ασφάλειες) παρέμεινε σχεδόν σταθερό στα €7,6 δις (7,5 δις). Τα έσοδα των τακτικών επενδύσεων μειώθηκαν, κυρίως λόγω της φθοράς των αποδόσεων.

Τα κέρδη από την πώληση κρατικών ομολόγων, Ομολογιών και μετοχών υπερκάλυψαν τις απώλειες από τα παράγωγα αντιστάθμισης και τις ζημίες απομείωσης. Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση στις κεφαλαιαγορές, αυτό το επενδυτικό αποτέλεσμα αντιπροσωπεύει μία σχετικά υψηλή συνολική απόδοση ύψους 3,2%, σε σχέση με τη μέση χρηματιστηριακή αξία του χαρτοφυλακίου.

Σχετικά με τις ανανεώσεις Ιανουαρίου ο κ. Torsten Jeworrek, μέλος του ΔΣ της Munich Re, δήλωσε: «Οι συνθήκες της αγοράς για τις ανανεώσεις ήταν και πάλι δύσκολες, ακόμη και αν η τάση μείωσης των τιμών συνέχισε να επιβραδύνει. Οπότε η επιδέξια διαχείριση του κύκλου είναι ακόμα εξαιρετικά σημαντική, αλλά η Munich Re ήταν και πάλι σε θέση να αντιδράσει με ευελιξία σε σχέση με τις αλλαγές. Αποσυρθήκαμε από δραστηριότητες που δεν πληρούσαν πλέον τις προσδοκίες για κέρδος –για παράδειγμα, στην Κίνα– και δημιουργούμε ή επεκτεινόμαστε σε κερδοφόρες δραστηριότητες, είτε μέσω νέων εξαγορών ή με την ενίσχυση των υφιστάμενων σχέσεων με τους πελάτες».

Στο -€0,04 δις το αποτέλεσμα της ERGO

Όπως ήταν αναμενόμενο, σύμφωνα με το Στρατηγικό Πρόγραμμα, η ERGO κατέγραψε οριακή ζημιά ύψους €0,04 δις το 2016 (προηγούμενο έτος: ζημία €0,2 δις). Κατά το τέταρτο τρίμηνο, ωστόσο, πέτυχε κέρδη €0,07 δις, τα οποία σε μεγάλο βαθμό οφείλονται στο υψηλό επενδυτικό αποτέλεσμα.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της Munich Re, η ERGO σημειώνει ικανοποιητική πρόοδο στην εφαρμογή του Στρατηγικού Προγράμματος που παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2016. Η Διοίκηση έχει συμφωνήσει με την Επιτροπή Συνδιαχείρισης σε σχέση με τις μειώσεις του προσωπικού που ανακοινώθηκαν τον Ιούνιο. «Ένα σημαντικό ορόσημο επιτυγχάνεται έτσι στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ομίλου ERGO με ενοποιημένες δομές και χαμηλότερο κόστος», υπογραμμίζεται σχετικά.

Τα εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα μειώθηκαν στα €16,0 δις (16,5 δις). Το combined ratio για τον κλάδο ασφάλισης Περιουσίας και Ατυχημάτων στη Γερμανία ήταν 97,0% (97,9%) για το σύνολο του έτους, και διαμορφώθηκε σε 100,0% (103,9%) στο τέταρτο τρίμηνο. Τα μεγαλύτερα ζημιογόνα γεγονότα για τη Γερμανία ήταν οι καταιγίδες Elvira και Marine/Neele, καθένα από τα οποία επηρέασαν το αποτέλεσμα με περίπου €16 εκατ. Το combined ratio για τον κλάδο ασφάλισης Περιουσίας και Ατυχημάτων σε διεθνές επίπεδο ήταν 99,0% (104,7%) για το σύνολο του έτους, και 100,4% (115,3%) για το τέταρτο τρίμηνο.