Και η ΕΑΔΕ ζητά από το ΣτΕ την Ακύρωση διατάξεων του Ασφαλιστικού Νόμου

38

Σε δελτίο τύπου που εξέδωσαν τα σωματεία-μέλη της ΕΑΔΕ επισημαίνουν:

Είμαστε συντονισμένοι με την απόφαση και των υπολοίπων Επιστημονικών και Επαγγελματικών Ενώσεων για την άσκηση Αίτησης Ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά των Διοικητικών Πράξεων που εκδόθηκαν κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ασφαλιστικού Νόμου.

Με τις Αιτήσεις Ακυρώσεως θα προβληθεί η αντισυνταγματικότητα του Ασφαλιστικού Νόμου 4387/2016 σε ό,τι αφορά την εισφοροδοτική επιβάρυνσή μας.

Μέχρι τότε προτείνεται στα Μέλη μας μαζί με την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών  τους, να κοινοποιούν με απόδειξη παραλαβής, στον ΕΦΚΑ το κάτωθι κείμενο, για να μην θεωρηθεί η πληρωμή των εισφορών, ως σιωπηρή αποδοχή τους.

Σχέδιο δήλωσης προς τον ΕΦΚΑ

Προς τον Ε.Φ.Κ.Α

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ, με ΑΜΚΑ …….…, δηλώνω δια της  παρούσης  ότι  οι μηνιαίες καταβολές ασφαλιστικών εισφορών, στις οποίες προβαίνω από 1.1.2017 και εφεξής, δυνάμει των ατομικών ειδοποιήσεων που μου κοινοποιούνται, γίνονται με τη ρητή επιφύλαξη ασκήσεως κάθε νομίμου δικαιώματός μου, και ιδίως της Διοικητικής ή/και Δικαστικής αμφισβήτησης και προσβολής όλων των σχετικών πράξεων, είτε προσωρινών, είτε οριστικών.

Σε καμία περίπτωση η όποια καταβολή εκ μέρους μου, με οποιοδήποτε τρόπο και αν γίνεται, δεν συνιστά αναγνώριση χρέους ή αποδοχή των εκδοθεισών πράξεων και οφειλών.             

Ο Δηλών

Το Δ.Σ. της ΕΑΔΕ