Insurance Europe: Πιο τολμηρές ενέργειες απαιτούνται για την ένωση των Κεφαλαιαγορών

33
Insurance Europe

Απαντώντας σε διαβούλευση σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση της οδηγίας για την συνένωση των Κεφαλαιαγορών (CMU), η Insurance Europe ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει πιο τολμηρή και ταχύτερη δράση για την αντιμετώπιση πολλών εκκρεμών προβλημάτων που αφορούν στις επενδύσεις και άλλα εμπόδια.

Η Insurance Europe, δήλωσε ότι, ενώ ο κλάδος χαιρετίζει το έργο που έχει γίνει μέχρι σήμερα από την Επιτροπή στους τομείς των υποδομών και τις απλές διαφανείς τιτλοποιήσεις, τονίζει ότι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία αντιπροσωπεύουν ένα πολύ μικρό ποσοστό του χαρτοφυλακίου των περιουσιακών στοιχείων των ασφαλιστικών (2%). Ενώ η εποπτική επεξεργασία θα ευθυγραμμιστεί καλύτερα με τους πραγματικούς τους κινδύνους, δημιουργεί περιθώρια για πρόσθετες επενδύσεις, γι’ αυτό η Επιτροπή δεν πρέπει να επικεντρωθεί αποκλειστικά και μόνο σε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία και να αγνοήσει το άλλο 98% των επενδύσεων, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι μακροχρόνιες και ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη και τη σταθερότητα στην Ευρώπη.

 

Είμαστε μακροπρόθεσμοι επενδυτές, όχι έμποροι

Στην απάντησή της, Insurance Europe προειδοποιεί ότι η Solvency II παραμένει βασική ρυθμιστική πρόκληση για τις ασφαλιστικές, επειδή λανθασμένα υποθέτει ότι αυτές ενεργούν όπως οι έμποροι και είναι πλήρως εκτεθειμένες στην αστάθεια της αγοράς, ως εκ τούτου, τις αναγκάζει να κρατήσουν αδικαιολόγητα υψηλά κεφάλαια.

Η Insurance Europe καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει μια σειρά από απλά και βασικά ερωτήματα, όπως:

• Σε ποιο βαθμό η Solvency II αναγνωρίζει ότι οι ασφαλιστικές συχνά δεν εκτίθενται στις κινήσεις βραχυπρόθεσμης αστάθειας της αγοράς;

• Είναι η τρέχουσα παραδοχή της Solvency II, ότι οι ασφαλιστές θα αναγκαστούν να πουλήσουν το σύνολο του χαρτοφυλακίου τους σε μια τεράστια απώλεια ή σε μια περίοδο άγχους, εύλογη και υποστηρίζεται από αποδεικτικά στοιχεία;

Όπως επισημαίνει η Insurance Europe, απαντήσεις σε τέτοιου είδους ερωτήματα θα είναι απολύτως λογικά στο πλαίσιο της αξιολόγησης των εμποδίων και των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην Ευρώπη.

 

Απαιτούνται περισσότερο κατάλληλα περιουσιακά στοιχεία

Εκτός από την αντιμετώπιση των εποπτικών εμποδίων της Solvency II, η Επιτροπή θα πρέπει να στηρίξει την ανάπτυξη των κατάλληλων στοιχείων ενεργητικού στα οποία θα μπορούσαν να επενδύσουν οι ασφαλιστικές, όπως οι υποδομές και οι ιδιωτικές τοποθετήσεις.

Για παράδειγμα, οι αγορές ιδιωτικών τοποθετήσεων έχουν αναπτυχθεί σημαντικά σε αρκετά κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα πρέπει να προσδιορίσει τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα αυτό και την ευρύτερη προώθησή του σε ολόκληρη την ΕΕ.

Στον τομέα των υποδομών, ενώ σημαντικές βελτιώσεις έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια από την πλευρά της προσφοράς, παραμένουν οι ανησυχίες σχετικά με θέματα, όπως ο κίνδυνος της δημόσιας στήριξης που θα παραγκώνιζε τις ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί με μεγαλύτερη έμφαση στη συμπληρωματικότητα όσον αφορά στη χρήση του δημοσίου χρήματος.

 

Ποιότητα και όχι ποσότητα πληροφοριών
Στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών, η Insurance Europe καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις αρνητικές συνέπειες της υπερφόρτωσης των καταναλωτών με πληροφορίες και της επικάλυψης καθώς και τις υποχρεωτικές απαιτήσεις προεπιλογής χαρτιού για τις γνωστοποιήσεις. Ο καθορισμός μιας σαφούς πορείας και χρονοδιαγράμματος για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων θα είναι ένα αποφασιστικό βήμα στον να κάνουν τις ρυθμίσεις που αφορούν στις ασφαλιστικές ψηφιακά φιλικές και ανθεκτικές στο μέλλον, επισημαίνει η Insurance Europe.

 

Σχεδιάζοντας για το μέλλον

Τέλος, η Insurance Europe αναγνωρίζει ότι ένα πανευρωπαϊκό προϊόν προσωπικής σύνταξης (PEPP) μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων της CMU, υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνει τα βασικά προϊοντικά χαρακτηριστικά που έχουν αποδειχθεί καθοριστικής σημασίας για την παροχή στους Ευρωπαίους πολίτες προσαρμοσμένων λύσεων συνταξιοδότησης (π.χ. μακροπρόθεσμος ορίζοντας, φάση αποσυσσώρευσης).

Ολόκληρη η απάντηση της Insurance Europe εδώ