€1.104 δις τα συνολικά ακαθάριστα ασφάλιστρα στην Ευρώπη το 2010

20

Αύξηση στα συνολικά ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα το 2010, τόσο στον κλάδο Ζωής όσο και στον κλάδο Ζημιών, σημείωσαν το 2010 οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η CEA.
Τα προσωρινά οικονομικά στοιχεία για το 2010 δείχνουν ότι τα συνολικά ακαθάριστα ασφάλιστρα έφτασαν τα €1.104 δις, σημειώνοντας αύξηση 2,5%, σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες του 2009. H αύξηση αυτή ήταν σαφώς χαμηλότερη από αυτή που επιτεύχθηκε το 2009 (3%), αλλά σίγουρα καλύτερη από το 2008, οπότε σημειώθηκε μείωση της τάξης του 6%. 
Τα ασφάλιστρα του κλάδου Ζωής, που αντιπροσωπεύουν το 60% των συνολικών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων, ανήλθαν σε €676 δις, αυξημένα κατά 2,5% σε σχέση με το 2009, χρονιά κατά την οποία σημειώθηκε αύξηση 4,6%. 
Στον κλάδο Ζημιών τα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 2,7%, φθάνοντας τα €428 δις. Οι τρεις μεγαλύτεροι κλάδοι –Αυτοκινήτου, Υγείας και Περιουσίας– παρουσίασαν το 2010 αύξηση κατά 1,3%, 5,9% και 2,6% (σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες), φτάνοντας τα €125 δις, €108 δις και €84 δις, αντίστοιχα.

Ασφαλιστική πυκνότητα και διείσδυση 
Στις 32 χώρες που είναι πλήρη μέλη της CEA, δαπανήθηκαν το 2010 για ασφάλιση κατά μέσο όρο €1.879. Τα €1.150 αφορούσαν στις ασφαλίσεις Ζωής και τα υπόλοιπα €729 στις ασφαλίσεις Ζημιών –τα €184 εξ αυτών αφορούσαν καλύψεις υγείας.
Με την ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ κατά 3,6% στην Ευρώπη και τη συνολική αύξηση των ασφαλίστρων κατά +2,5% (σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες), το 2010, ο μέσος βαθμός ασφαλιστικής διείσδυσης παρέμεινε σταθερός στο 8,2%. Σταθερή ήταν η διείσδυση και κατά κλάδο. 5,0% στον κλάδο Ζωής και 3,2% στον κλάδο Ζημιών.

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο 
Το συνολικό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο των Ευρωπαίων ασφαλιστών ανήλθε σε περισσότερα από € 7.400 δις. Αυτό αντιπροσωπεύει μία αύξηση της τάξης του 5% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες.
Το 80% των επενδύσεων προέρχεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες Ζωής. Οι ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερού εισοδήματος και οι μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης, στο υπό εξέταση διάστημα, αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% του συνόλου των επενδύσεων.

Εταιρείες – Εργαζόμενοι 
Ο αριθμός των ασφαλιστικών εταιρειών μειωνόταν σταθερά εδώ και μια δεκαετία, ως αποτέλεσμα του κύματος συγχωνεύσεων και εξαγορών στα τέλη της δεκαετίας του 1990, που ακολούθησε την απελευθέρωση της αγοράς και την απορύθμιση στην Ε.Ε. Το 2010, ωστόσο, η τάση αυτή αντιστράφηκε, με τον αριθμό των εταιρειών στις 32 χώρες που είναι πλήρη μέλη της CEA, να φτάνει περίπου τις 5.350, έναντι περίπου 4.900 το 2009. Αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση 8%, έναντι μείωσης της τάξης του 3% το 2009.
Όσον αφορά τους υπαλλήλους, διαθέσιμα στοιχεία, σε επίπεδο CEA, υπάρχουν μέχρι το 2009, οπότε, μετά από δύο χρόνια μικρής αύξησης, o αριθμός των υπαλλήλων που απασχολούνταν άμεσα στην ευρωπαϊκή ασφαλιστική βιομηχανία, μειώθηκε κατά σχεδόν 6%, φτάνοντας τους 960.000. Μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο η μείωση έφτασε τις 60.000. Τα διαθέσιμα στοιχεία για το 2009 δείχνουν ότι περισσότερο από το 86% των Ευρωπαίων εργαζομένων στον κλάδο εργάζονται με πλήρη απασχόληση, αν και το ποσοστό αυτό μειώνεται σταδιακά κατά τα τελευταία 10 χρόνια (89% το 2000). Για το 2010 μόνο 20 χώρες έχουν δώσει στοιχεία, στις 12 από τις οποίες παρατηρείται μείωση των απασχολούμενων υπαλλήλων.

Κανάλια Διανομής
Και όσον αφορά τα κανάλια διανομής, τα διαθέσιμα στοιχεία φτάνουν μέχρι το 2009 (η Ελλάδα, δυστυχώς, δεν συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που έχουν δώσει στοιχεία).
Στον κλάδο Ζημιών,  πράκτορες και μεσίτες κατέχουν τη μερίδα του λέοντος, παρά τη μικρή μείωση των μεριδίων αγοράς τους σε ορισμένες χώρες. 
Στον κλάδο Ζωής εξακολουθούν να είναι από τους μεγαλύτερους προμηθευτές, παρ’ όλο που το Bancassurance αναδεικνύεται σε κύριο κανάλι διανομής σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με μερίδιο αγοράς που κυμαίνεται από 42% στο Βέλγιο έως 87% στην Πορτογαλία και αυξητικές τάσεις σε αρκετές ακόμα χώρες. Αντίθετα, μικρό ρόλο παίζει στον κλάδο Ζημιών. 
Οι απευθείας πωλήσεις, όσον αφορά τον κλάδο Ζωής, δεν υπερισχύουν των άλλων καναλιών διανομής σε καμία από τις αγορές που έδωσαν στοιχεία στη CEA. Ωστόσο, στον κλάδο Ζημιών κατέχουν τη δεύτερη θέση μετά τους διαμεσολαβούντες.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα η κα Michaela Koller, Γενική Δ/ντρια της CEA, επεσήμανε: «Σε αυτούς τους ταραχώδεις καιρούς, οι ασφαλιστικές εταιρείες της Ευρώπης συνεχίζουν να παρέχουν μια διττή υπηρεσία, καθώς, αφενός, απορροφούν κινδύνους και, αφετέρου, είναι μακροπρόθεσμοι επενδυτές. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν τόσο τη σημασία που έχει για τους Ευρωπαίους καταναλωτές να ασφαλίζονται έναντι των όποιων κινδύνων όσο και πόσο σημαντικοί είναι οι ασφαλιστές για την οικονομία της Ευρώπης. Ως μια βιομηχανία που παρέχει ασφάλεια και είναι εγγενώς ανθεκτική στη βραχυπρόθεσμη οικονομική αναταραχή, η αξία της ευρωπαϊκής ασφάλισης δεν πρέπει ποτέ να υποτιμάται».