Σφοδρή σύγκρουση ασφαλιστών – αυτοκινητιστών

16

Μακρόχρονη ανταλλαγή πυρών που πλήττει το Θεσμό της Ασφάλισης και την ελληνική αγορά.

Μια πρόταση που αφορά ιδιαιτέρως τον ασφαλιστικό κλάδο έχει καταθέσει προς το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος Διεθνών Μεταφορών (Ο.Φ.Α.Ε.). Στην εν λόγω πρόταση, η ΟΦΑΕ κάνει λόγο, μεταξύ άλλων, για ασυδοσία των ασφαλιστικών εταιρειών, για ασφάλιστρα που είναι πενταπλάσια ή δεκαπλάσια αντιστοίχων σε άλλες χώρες της Ε.Ε., ενώ προτείνει να συσταθεί κρατική ασφαλιστική εταιρεία, η οποία θα αναλάβει με κοινωνικά κριτήρια τη σύναψη των σχετικών ασφαλίσεων. 
Τόσο το περιεχόμενο όσο και το ύφος της συγκεκριμένης πρότασης της ΟΦΑΕ κρίναμε ότι χρήζει σχολιασμού και τοποθέτησης από πλευράς του πλέον αρμόδιου φορέα, που δεν είναι άλλος από την ΕΑΕΕ. Απευθυνθήκαμε στον κ. Κων/νο Μπερτσιά, ως Υπεύθυνο Επικοινωνίας της Επιτροπής Αυτοκινήτων και Πληροφορικής της ΕΑΕΕ. 
Η απάντησή του και όσα συμπληρωματικά μας παρέσχε για την …προϊστορία των όσων έχουν διαμειφθεί μεταξύ ΕΑΕΕ-ΟΦΑΕ είναι εξόχως ενδιαφέροντα και δείχνουν ότι η “επικοινωνία” μεταξύ των δύο συλλογικών φορέων είναι τουλάχιστον …αναποτελεσματική.

Η πρόταση της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών
Στις 31/10/2011, η ΟΦΑΕ απέστειλε στον τότε Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Γιάννη Ραγκούση, τις προτάσεις-θέσεις της σχετικά με το κείμενο τροποποίησης του Ν. 3887/2010, το οποίο εισηγείτο το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Μεταξύ των προτάσεων που κατέθεσε, συμπεριλαμβάνεται και η ακόλουθη (την παραθέτουμε αυτούσια):
«7. Διαμόρφωση όρων περιορισμού ασυδοσίας ασφαλιστικών εταιρειών
Θέσπιση υποχρεωτικής ασφάλισης για την κάλυψη των κινδύνων που ανακύπτουν κατά την άσκηση του μεταφορικού έργου με κρατική παρέμβαση, ώστε να διασφαλιστεί η αποδοχή της ανάληψης των σχετικών ασφαλιστικών υποχρεώσεων από τις ασφαλιστικές εταιρείες που βρίσκονται στην Ελλάδα.
Δραστική παρέμβαση για τη μείωση σε λογικά επίπεδα του ασφαλίστρου, το οποίο στην Ελλάδα κυμαίνεται μεταξύ πενταπλασίου και δεκαπλασίου των αντίστοιχων ποσών που καταβάλλονται για τις μεταφορές στις ισχυρά οικονομικές χώρες της Ευρωπαϊκής  Ένωσης.
Να εξετασθεί, επίσης, το ενδεχόμενο σύστασης κρατικής ασφαλιστικής εταιρείας, η οποία να αναλάβει με κοινωνικά κριτήρια τη σύναψη των σχετικών ασφαλίσεων ή να δοθεί η δυνατότητα στους αυτοκινητιστές ν’ ασφαλίζονται ελεύθερα σε ασφαλιστικές εταιρείες της Ε.Ε.».

Κ. Μπερτσιάς: «Η ΟΦΑΕ διαδίδει απρόκλητα σειρά αβάσιμων κατηγοριών σε βάρος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων»
Ο σχολιασμός της παραπάνω πρότασης της ΟΦΑΕ έχει ως εξής, διατυπωμένος από τον κ. Κων/νο Μπερτσιά:
«Είναι γεγονός ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος διαδίδει απρόκλητα, μέσω του ημερήσιου και περιοδικού τύπου της χώρας, σειρά αβάσιμων κατηγοριών σε βάρος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, επικαλούμενη δήθεν υψηλό κόστος ασφάλισης των φορτηγών διεθνών μεταφορών στην Ελλάδα, καθώς και ύπαρξη τιμολογιακών καρτέλ. 
Στο ίδιο προκλητικό πλαίσιο παρατηρούμε δυστυχώς ότι κινείται και η «πρόταση» της ως άνω Ομοσπονδίας προς το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, το περιεχόμενο της οποίας μόλις πληροφορηθήκαμε από εσάς. 
Επί του γενικότερου ζητήματος που τίθεται από την ως άνω Ομοσπονδία, θα θέλαμε να τοποθετηθούμε ως ακολούθως:
Κατ’ αρχάς θα πρέπει να επισημανθεί ότι το ζήτημα του δήθεν υψηλού κόστους ασφάλισης των φορτηγών διεθνών μεταφορών στην Ελλάδα δεν τίθεται από την ανωτέρω Ομοσπονδία για πρώτη φορά. Αντίθετα, ανακινείται από αυτήν, σταθερά, τα τελευταία τρία (3) χρόνια, με πανομοιότυπου περιεχομένου τοποθετήσεις, με αποδέκτες τόσο την  Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) όσο και άλλους φορείς, όπως για παράδειγμα τα Υπουργεία Οικονομικών, Υποδομών – Μεταφορών και Δικτύων, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, χωρίς προφανώς τα επιθυμητά για την Ομοσπονδία αποτελέσματα.
Η ΕΑΕΕ έχει επανειλημμένως απαντήσει στις ανωτέρω καταγγελίες με συγκεκριμένα στοιχεία, από τα οποία προκύπτει σαφώς το αβάσιμο των ισχυρισμών της Ομοσπονδίας. 
Στο τέλος της παρούσας επισυνάπτεται για την πληρέστερη ενημέρωσή σας η τελευταία από 22.11.2011 επιστολή της ΕΑΕΕ προς την εν λόγω Ομοσπονδία, με την οποία επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
α.
 Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο υπολογισμός των ασφαλίστρων (τιμολόγηση) γίνεται ελεύθερα από κάθε ασφαλιστική εταιρεία με βάση τους παράγοντες κινδύνου που η κάθε εταιρεία θέτει και αξιολογεί ως κρίσιμους και σημαντικούς για το σκοπό αυτό. επηρεάζεται, δε, σε κάθε περίπτωση από τους κανόνες που διέπουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό.
β. Σχετικά με τα επιμέρους στοιχεία κόστους ασφάλισης που παρατίθενται από την Ομοσπονδία, η ΕΑΕΕ επισημαίνει ότι διατηρεί σημαντικότατες επιφυλάξεις για τη βασιμότητά τους, καθώς τίθενται κατά τρόπο γενικό και όλως αόριστο και ως εκ τούτου ελέγχονται τόσο για την ακρίβειά τους όσο και κυρίως για τη συγκρισιμότητά τους. Για παράδειγμα, δεν διευκρινίζεται από την Ομοσπονδία
1) ποια είναι η πηγή των πληροφοριών της, 
2) εάν τα στοιχεία ασφαλίστρων που δίδονται, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αφορούν στην ασφάλιση ρυμουλκού ή ρυμουλκούμενου ή και των δύο μαζί αθροιστικά, 
3) εάν τα αναφερόμενα ασφάλιστρα ευρωπαϊκών χωρών αφορούν στην ασφάλιση οχημάτων που εκτελούν εθνικές ή διεθνείς μεταφορές, καθώς επίσης και αν αφορούν στην ασφάλιση στόλου οχημάτων μεταφορικής εταιρείας ή ασφάλιση μεμονωμένου κινδύνου (ένα μόνο όχημα). 
γ.
 Σύμφωνα με τελευταία στοιχεία της ΕΑΕΕ, το μέσο ασφάλιστρο αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχήματος για το έτος 2010 κυμάνθηκε ανά εταιρεία στη χώρα μας για φορτηγό που εκτελεί εθνικές μεταφορές από €653  έως €2.674, ενώ για φορτηγό που εκτελεί διεθνείς μεταφορές από €1.739 έως €5.732, τη συγκεκριμένη, δε, κάλυψη για διεθνείς μεταφορές παρείχαν οκτώ (8) και όχι τρεις (3) ασφαλιστικές εταιρείες, όπως ισχυρίζεται η εν λόγω Ομοσπονδία στο με ημερομηνία 6 Οκτωβρίου 2011 Δελτίο Τύπου της (σ.σ. βλέπε ακολούθως και το συγκεκριμένο δελτίο τύπου της ΟΦΑΕ).    
δ. Τέλος, σχετικά με το αίτημα της Ομοσπονδίας, να επιτραπεί στις επιχειρήσεις του κλάδου να ασφαλίζουν τα οχήματά τους σε ασφαλιστικές εταιρείες της ΕΕ, η ΕΑΕΕ έχει ήδη ενημερώσει την εν λόγω Ομοσπονδία ότι η ελευθερία δραστηριοποίησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων κρατών μελών της Ε.Ε. στην Ελλάδα ακόμη και χωρίς τοπική εγκατάσταση, με το καθεστώς, δηλαδή, της Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών, υφίσταται ήδη από το 1996. Επομένως, κάθε ασφαλιστική επιχείρηση κράτους μέλους της Ε.Ε. που θέλει να ασφαλίζει αυτοκίνητα με ελληνικές πινακίδες έχει τη δυνατότητα να το κάνει, υπό την 
προϋπόθεση ότι έχει πάρει την άδεια γι’ αυτό από την εποπτική αρχή της έδρας της. Ως εκ τούτου, ουδεμία περαιτέρω νομική παρέμβαση απαιτείται για την ικανοποίηση του σχετικού αιτήματός της.  
Δεδομένων των απαντητικών επιστολών που έχουμε ήδη απευθύνει προς την ανωτέρω Ομοσπονδία, θα θέλαμε καταλήγοντας να σημειωθεί ότι η ασφαλιστική αγορά είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένη και ενοχλημένη με τη συνεχή αυτή παραπληροφόρηση της κοινής γνώμης και των δημόσιων Αρχών».

Η προϊστορία
ΟΦΑΕ: «Καταγγελία για υπέρμετρα υψηλά ασφάλιστρα σε Φορτηγά Αυτοκίνητα Διεθνών Μεταφορών» 
και η απάντηση της ΕΑΕΕ
Η σχέση μεταξύ ΕΑΕΕ – ΟΦΑΕ, όπως προκύπτει απ’ όσα επισημαίνει ο κ. Μπερτσιάς παραπάνω, έχει διαρραγεί εδώ και 3 χρόνια. Επί παραδείγματι, στις 17 Μαΐου του 2010, η ΟΦΑΕ είχε απευθύνει επιστολή στην ΕΑΕΕ, με θέμα «Καταγγελία για υπέρμετρα υψηλά ασφάλιστρα σε Φορτηγά Αυτοκίνητα Διεθνών Μεταφορών».
Πρόεδρος τότε της Επιτροπής Αυτοκινήτων και Πληροφορικής της ΕΑΕΕ ήταν ο κ. Κων/νος Μπερτσιάς, ο οποίος απάντησε στην ΟΦΑΕ (η επιστολή του φέρει ημερομηνία 7 Ιουνίου 2010). Μεταξύ άλλων, ο κ. Μπερτσιάς ανέφερε:
«α) Επί της αρχής δέον να επισημανθεί ότι η ΕΑΕΕ δεν νομιμοποιείται εκ της φύσεώς της, ως επαγγελματικό σωματείο των δραστηριοποιούμενων στην Ελλάδα ασφαλιστικών επιχειρήσεων, να ελέγχει, παρεμβαίνει ή να επηρεάζει καθοιονδήποτε τρόπο την πολιτική τιμολόγησης που εφαρμόζουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις μέλη της κατά την εκτίμηση και ανάληψη των επιμέρους κινδύνων(…)».
Ακολούθως, υπογράμμιζε ότι η ΕΑΕΕ διατηρεί σημαντικότατες επιφυλάξεις για τη βασιμότητα των στοιχείων που παρέθετε η ΟΦΑΕ στην επιστολή της σχετικά με το ύψος των ασφαλίστρων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και σημείωνε ενδεικτικά το τότε μέσο ασφάλιστρο αστικής ευθύνης: «Σύμφωνα με στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της ΕΑΕΕ, το μέσο ασφάλιστρο αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχήματος κυμαίνεται ανά εταιρεία στη χώρα μας για φορτηγό που εκτελεί εθνικές μεταφορές από €650 έως €1.600, ενώ για φορτηγό που εκτελεί διεθνείς μεταφορές από €1.140 έως €4.000. Όπως, δε, προαναφέραμε, η τιμολόγηση του κινδύνου είναι απόρροια πολλών παραγόντων, που αξιολογούνται από κάθε εταιρεία χωριστά. Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες μας, το αναφερόμενο στην επιστολή σας γερμανικό ασφάλιστρο αστικής ευθύνης ποσού €1.930 θα μπορούσε να δοθεί μόνο σε περίπτωση ασφάλισης στόλου διαφόρων οχημάτων, ενώ σε περίπτωση ασφάλισης μεμονωμένου οχήματος το ασφάλιστρο ανέρχεται περίπου στα €6.500».
Στη συνέχεια ο κ. Μπερτσιάς εστίαζε στους παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης, σημειώνοντας τα εξής: «Ως συνήθεις παράγοντες που επηρεάζουν εν γένει το κόστος του ως άνω ασφαλιστηρίου συμβολαίου αναφέρονται ενδεικτικά η χρήση του οχήματος (π.χ. ΕΙΧ, Φορτηγό και περαιτέρω ρυμουλκό ή ρυμουλκούμενο), τα χαρακτηριστικά του οχήματος (κυβικά, ιπποδύναμη, αξία οχήματος, έτος κατασκευής, κ.λπ.), το ιστορικό ζημιών, ο τρόπος πληρωμής των ασφαλίστρων, η γεωγραφική περιφέρεια στην οποία το όχημα συνήθως κυκλοφορεί (π.χ. εντός Ελλάδος ή εκτός Ελλάδος), ως και τα όρια κάλυψης (ασφαλιστικά ποσά), τα οποία αναλαμβάνει να καλύψει η κάθε ασφαλιστική εταιρεία. Άλλος επίσης παράγοντας που μπορεί να διαμορφώσει τα ασφάλιστρα, ανάλογα πάντοτε με την πολιτική που υιοθετεί η κάθε εταιρεία, είναι η σύναψη ομαδικής ασφάλισης (π.χ. ασφάλιση στόλου φορτηγών που ανήκουν στην ίδια μεταφορική εταιρεία) ή ασφάλισης μεμονωμένου κινδύνου.
Όσον αφορά περαιτέρω στη δυνατότητα διαφοροποίησης των ασφαλίστρων ανάλογα με τη γεωγραφική περιφέρεια στην οποία το όχημα συνήθως κυκλοφορεί, δέον να σημειωθεί ότι τούτο θεωρείται απολύτως δικαιολογημένο, ιδίως εάν το όχημα είθισται να κυκλοφορεί στο εξωτερικό, καθώς στην περίπτωση που προκληθεί ατύχημα εκτός Ελλάδος είναι δυνατόν, σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία, να εφαρμοστεί για τον υπολογισμό των αποζημιώσεων διαφορετική νομοθεσία από την ελληνική. Παράλληλα, στην ίδια περίπτωση μεγεθύνεται και η πιθανότητα εκδίκασης δικαστικών αγώνων στο εξωτερικό (δωσιδικία αλλοδαπών δικαστηρίων). Όλα τα ανωτέρω συνιστούν αναμφισβήτητα επαύξηση του κινδύνου του ασφαλιστή, την οποία ο τελευταίος οφείλει να λάβει υπόψη του κατά τον προσδιορισμό των σχετικών ασφαλίστρων».
Καταλήγοντας, σημείωνε: «Ευελπιστούμε ότι με τα ανωτέρω απαντάμε επαρκώς στα ζητήματα που θέτετε με την επιστολή σας».

ΟΦΑΕ: «Καρτέλ οι ασφαλιστικές στην Ελλάδα»
Όπως προκύπτει από την εξέλιξη των πραγμάτων, οι αυτοκινητιστές ουδόλως επείσθησαν από τα επιχειρήματα της Ένωσης. Στις 6 Οκτωβρίου 2011 επανήλθαν δριμύτεροι, αφού σε δελτίο τύπου της Ομοσπονδίας χαρακτηρίζουν «καρτέλ» τις ασφαλιστικές εταιρείες της χώρας μας –χαρακτηρισμός βαρύτατος και δυσφημιστικός για τον κλάδο. 
Στο εν λόγω δελτίο τύπου υποστηρίζουν τα ακόλουθα:
«Σημαντικό πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων φορτηγών διεθνών μεταφορών δημιουργούν οι υψηλές τιμές ασφαλίστρων που υπάρχουν στην Ελλάδα σε σύγκριση με τις άλλες χώρες, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις είναι υπερδιπλάσιες. 
Στην Ελλάδα η ασφαλιστική αγορά για βαρέως τύπου φορτηγά λειτουργεί ως καρτέλ, αφού μόνο τρεις εταιρείες του κλάδου ασφαλίζουν φορτηγά και ως εκ τούτου οι τιμές είναι εκτός κάθε λογικής. Η τεράστια αυτή διαφορά στις τιμές των ασφαλίστρων δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με κανέναν αντικειμενικό λόγο, αφού σύμφωνα με τις στατιστικές τα ελληνικά φορτηγά οχήματα βαρέως τύπου έχουν πολύ χαμηλούς δείκτες συμμετοχής σε ατύχημα, σε σχέση με τους αντίστοιχους δείκτες που έχουν φορτηγά άλλων χωρών. Η κατάσταση αυτή έρχεται να δυσχεράνει τη λειτουργία των επιχειρήσεων, σε ένα περιβάλλον μάλιστα που επιβαρύνεται σημαντικά και από την κρίση που υπάρχει. 
Ένα άλλο στοιχείο που συντείνει στη διατήρηση αυτού του φαινόμενου, της διαμόρφωσης υψηλών τιμών στα ασφάλιστρα, είναι και το γεγονός ότι, στην Ελλάδα, μόνο ένας μικρός αριθμός ασφαλιστικών εταιρειών αναλαμβάνει την ασφάλιση φορτηγών, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ολιγοπώλιο, με τα δεινά που μπορεί να επιφέρει κάτι τέτοιο. 
Με βάση τα παραπάνω ο ΟΦΑΕ ζητά να επιτραπεί στις επιχειρήσεις του κλάδου να ασφαλίζουν τα οχήματά τους σε ασφαλιστικές εταιρείες της ΕΕ, έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος και παράλληλα να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στον αυξημένο ανταγωνισμό, προς όφελος και της ελληνικής οικονομίας
». 
Στο ίδιο δελτίο τύπου της ΟΦΑΕ, περιέχεται και ο ακόλουθος πίνακας:
Ετήσια ασφάλιση για φορτηγό 40 τόνων 
 
  Ελλάδα:  ΑΠΛΗ : * Εθνικών  1.200€ και άνω.   * Διεθνών  4.500€ και άνω 
  Βουλγαρία: ΑΠΛΗ: 250€ – 400€  ΜΕΙΚΤΗ: 1,7% – 2,5% της αξίας του φορτηγού 
  Γερμανία ΑΠΛΗ: 1.930€ ΜΕΙΚΤΗ: 6.124€ 
  Δανία ΑΠΛΗ: 2.000€ ΜΕΙΚΤΗ: 2.600€ 
  Ισπανία ΑΠΛΗ: 500€ ΜΕΙΚΤΗ: 2.000€ 
  Πολωνία ΑΠΛΗ: 976€ ΜΕΙΚΤΗ: 3.707€ 
  Πορτογαλία  ΑΠΛΗ: Fidelidade  1.557€  ΜΕΙΚΤΗ: Fidelidade  4.407€

Δ. Ζορμπάς: «Είμεθα ιδιαίτερα ενοχλημένοι με τις αβάσιμες δια του τύπου κατηγορίες σας σε βάρος εταιρειών μελών μας»
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αυτοκινήτων & Πληροφορικής ΕΑΕΕ, κ. Δημήτρης Ζορμπάς, ήταν εκείνος που αυτή τη φορά υπέγραφε την απάντηση της  Ένωσης στην ΟΦΑΕ. Στην επιστολή του προς την Ομοσπονδία των αυτοκινητιστών, με ημερομηνία 22 Νοεμβρίου 2011, σημείωνε μεταξύ άλλων:
«Αναφερόμενοι σε δημοσιεύματα στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο της χώρας προερχόμενα από την Ομοσπονδία σας, η οποία θεωρεί ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα λειτουργούν με τη μορφή καρτέλ, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:
Κατ’ αρχάς παρατηρούμε ότι το ζήτημα του κόστους της ασφάλισης των φορτηγών διεθνών μεταφορών ανακινείται από την Ομοσπονδία σας τα τελευταία τρία (3) χρόνια, κάθε τέτοια εποχή, με πανομοιότυπου περιεχομένου επιστολές ή δημοσιεύματα (προηγούμενες επιστολές σας με ημερομηνίες 14.10.2009, 17.5.2010, 6.10.2011 και δημοσίευμα στις 11.11.2011), τις οποίες είχατε στο παρελθόν απευθύνει προς την  Ένωσή μας και προς πάσα άλλη δυνατή κατεύθυνση (…). Στις ανωτέρω καταγγελίες σας, η ΕΑΕΕ έχει απαντήσει με συγκεκριμένα στοιχεία, από τα οποία προκύπτει το αβάσιμο των ισχυρισμών σας
». 
Στη συνέχεια ο κ. Ζορμπάς ανέφερε στην επιστολή του προς την ΟΦΑΕ ότι ήδη η ΕΑΕΕ έχει τοποθετηθεί επί των ζητημάτων που εγείρει η Ομοσπονδία, υπενθυμίζοντας την επιστολή της 7ης Ιουνίου 2010 και όσα σημειώνονταν σε αυτή (βλ. παραπάνω). 
Παρέθετε, επίσης, πληροφορίες για το μέσο ασφάλιστρο αστικής ευθύνης του έτους 2010, υπογράμμιζε ότι από το 1996 υφίσταται η δυνατότητα της Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών, που επιτρέπει στους αυτοκινητιστές να ασφαλιστούν και σε εταιρεία μη εγκατεστημένη στην Ελλάδα (σ.σ. μνεία στην εν λόγω επιστολή κάνει παραπάνω ο κ. Μπερτσιάς, παραθέτοντας σχετικό απόσπασμά της). 
Εν κατακλείδι, ο κ. Ζορμπάς σημείωνε: «Δεδομένων των ανωτέρω, σημειώνουμε ότι είμεθα ιδιαίτερα ενοχλημένοι με τα δημοσιεύματα και τις αβάσιμες δια του τύπου κατηγορίες σας σε βάρος εταιρειών μελών μας και σας καλούμε να αποφύγετε παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον».   

Το δικό μας σχόλιο:
Η ΕΑΕΕ, όπως καθίσταται απολύτως σαφές από τα παραπάνω, τεκμηριώνει ότι οι κατηγορίες της ΟΦΑΕ περί υψηλού κόστους ασφάλισης των φορτηγών διεθνών μεταφορών στην Ελλάδα είναι αβάσιμες. Αβάσιμο αποδεικνύει, επίσης, τον ισχυρισμό της, περί ύπαρξης τιμολογιακών καρτέλ. 
Προφανώς, δεν έχουμε λόγο να αμφισβητήσουμε ή να διαφωνήσουμε με τα όσα η  Ένωση υποστηρίζει. Ωστόσο, μας προβληματίζει η παραδοχή της ΕΑΕΕ, ότι εδώ και τρία χρόνια ανακινείται σταθερά από την ΟΦΑΕ το ζήτημα του δήθεν υψηλού κόστους ασφάλισης των φορτηγών διεθνών μεταφορών στην Ελλάδα. 
Και αναρωτιόμαστε, πάντοτε καλόπιστα: 
– Δεν την προβληματίζει η διάρκεια των τριών ετών; 
– Δεν την προβληματίζει το κίνητρο και η στόχευση; 
– Δεν θα έπρεπε η ΕΑΕΕ να εκθέσει το θέμα και ταυτόχρονα τους επικρίνοντες; 

Απ’ ό,τι αντιλαμβανόμαστε, η βασική αιτία της αντίδρασης των αυτοκινητιστών είναι το κόστος της ασφάλισης. 
Η Ομοσπονδία τους προσπαθεί να πετύχει μείωση των ασφαλίστρων που καλούνται να καταβάλλουν τα μέλη της για την ασφάλισή τους και αυτό από μόνο του και δικαιολογείται και εντάσσεται στις αρμοδιότητες και στους στόχους που καλείται να υπηρετήσει μια Ομοσπονδία. 
Ωστόσο, άλλο πράγμα είναι η διεκδίκηση αιτημάτων προς όφελος κάποιων επαγγελματιών και άλλο οι χαρακτηρισμοί, όπως «ασυδοσία» και «καρτέλ» ασφαλιστικών εταιρειών. Τέτοιες αναφορές δεν εξυπηρετούν ποτέ τον όποιο στόχο έχει κανείς. Τουναντίον, δυναμιτίζουν την ατμόσφαιρα και αδικούν συλλήβδην τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης. Αυτό είναι ένας γεγονός που θεωρούμε ότι ουδείς αμφισβητεί. 
Η ασφαλιστική αγορά, όπως δηλώνεται από την ΕΑΕΕ, «είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένη και ενοχλημένη με τη συνεχή αυτή παραπληροφόρηση της κοινής γνώμης και των δημόσιων Αρχών» από πλευράς ΟΦΑΕ. Εφόσον θεωρεί και ισχυρίζεται ότι όσα υποστηρίζει η ΟΦΑΕ συνιστούν παραπληροφόρηση, η ΕΑΕΕ είναι η μόνη αρμόδια να καταδείξει το ορθόν των ισχυρισμών της και να μην επιτρέψει να …σέρνεται στο παρόν και στο μέλλον η υπόθεση και οι όποιοι χαρακτηρισμοί τη συνοδεύουν. 
Η ελληνική ασφαλιστική αγορά έχει ήδη αρκετές …πληγές. δεν χρειάζεται μία ακόμη.