Οι νέες φορολογικές υποχρεώσεις των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

14

 

Με την ψήφιση του Νόμου 4093/2012 δημιουργήθηκε ένα νέο πλαίσιο για τη λογιστική οργάνωση των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών. Ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) αντικατέστησε τον παλαιό Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.). Οι βασικότερες αλλαγές που επήλθαν και θα επηρεάσουν άμεσα τις καθημερινές λογιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών περιγράφονται από τον κ. Νικόλαο Ι. Λάμπρου, Λογιστή – Φοροτεχνικό Α΄ Τάξης.

(Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί σύνοψη άρθρου που δημοσιεύεται στο τεύχος της 1ης Φεβρουαρίου της «Α.Α.». Αναζητήστε το, για να το διαβάσετε στην πλήρη του μορφή).

Α. Όσον αφορά τα ΒΙΒΛΙΑ:
1.
 Τα βιβλία διακρίνονται πλέον σε:
• Διπλογραφικά (πρώην Γ΄ κατηγορίας).
• Απλογραφικά (Εσόδων – Εξόδων ή πρώην Β΄ κατηγορίας).
Τα όρια ακαθάριστων εσόδων είναι:
Απλογραφικά: μέχρι και 1.500.000 ευρώ.
Διπλογραφικά: άνω των 1.500.000 ευρώ.
Υποχρεωτικά, εντάσσονται στα διπλογραφικά εκτός των Α.Ε. και Ε.Π.Ε., που ίσχυε μέχρι σήμερα, και η νέα μορφή εταιρειών Ι.Κ.Ε. (Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες). 
2. Οι ημερομηνίες καταχώρισης-ενημέρωσης των βιβλίων αλλάζουν ως εξής:
• Των διπλογραφικών βιβλίων γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, με εξαίρεση αυτά των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, τα οποία μπορεί να ενημερώνονται μέχρι την εικοστή (20ή) του μεθεπόμενου μήνα.
• Των απλογραφικών βιβλίων γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου.
3. Δεν προβλέπεται πλέον θεώρηση των βιβλίων, τουλάχιστον όσον αφορά τους διαμεσολαβούντες. (…) 
4. Συνεχίζει να υπάρχει η υποχρέωση τήρησης Μητρώου παγίων περιουσιακών στοιχείων και βιβλίου Απογραφών για τα διπλογραφικά βιβλία (χωρίς θεώρηση), ενώ στα απλογραφικά τα πάγια μπορούν να καταχωρούνται σε ιδιαίτερο χώρο ή σε καταστάσεις.
5. Για τις επιχειρήσεις με  διπλογραφικά βιβλία υπάρχει υποχρέωση τήρησης ηλεκτρονικού φακέλου ελέγχου ανά διαχειριστική περίοδο. (…)
6. Για τις Α.Ε. – Ε.Π.Ε. – Ι.Κ.Ε. των διαμεσολαβούντων εφαρμόζεται υποχρεωτικά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (συνδυασμός διατάξεων ΚΦΑΣ και άρθρου 3 ΠΔ 148/1984).
7. Για τις επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία, στο τέλος κάθε έτους καταχωρούνται ανακεφαλαιωτικά – συγκεντρωτικά τα δεδομένα, ανάλογα με τις ανάγκες της φορολογίας εισοδήματος.
8. Για τις επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία, τα ποσά των εξόδων μέχρι εκατόν πενήντα (150) ευρώ έκαστο μπορεί να καταχωρούνται καθημερινά στις στήλες που αφορούν συγκεντρωτικά με ένα ποσό, με αναγραφή και του πλήθους των αντίστοιχων δικαιολογητικών.
9. Το όριο μέχρι του οποίου μπορεί να λαμβάνεται απόδειξη λιανικής πώλησης αντί τιμολογίου γίνεται πλέον 100 ευρώ.
10. Με γνωστοποίηση (όχι έγκριση) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας, μπορεί τα βιβλία να ενημερώνονται και να βρίσκονται σε οποιοδήποτε άλλο τόπο εκτός της επαγγελματικής εγκατάστασης που αφορούν, με την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα τους επιδεικνύονται στη φορολογική αρχή, στην προθεσμία που τίθεται σε αυτές ή μετά την ενημέρωσή τους τα συμπληρωμένα έντυπα επιστρέφονται στην εγκατάσταση που αφορούν.

B. Όσον αφορά τα στοιχεία:
1.
 Για την τιμολόγηση των συναλλαγών παροχής υπηρεσιών σε επαγγελματίες εκδίδεται «Τιμολόγιο», το οποίο είναι πλέον αθεώρητο.
2. Το τιμολόγιο μπορεί να εκδίδεται χειρόγραφα ή μηχανογραφικά, χωρίς να φέρει σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988.
3. Δίνεται η δυνατότητα στο λήπτη των υπηρεσιών να εκδίδει εκκαθάριση, στις περιπτώσεις που καταβάλλει αμοιβές (προμήθειες) που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α., αντί να λαμβάνει τιμολόγιο του παρέχοντος τις υπόψη υπηρεσίες (ενδεικτικά, αναφέρονται ασφαλιστές, ασφαλιστικοί πράκτορες, πρακτορεία ΠΡΟ ΠΟ, κ.λπ.). Με αυτή τη διάταξη λύνεται πλέον μια και καλή το ζήτημα της έκδοσης «Εκκαθάρισης Προμηθειών» από τους διαμεσολαβούντες προς τα δίκτυά τους, αφού τους παρέχεται η δυνατότητα για την έκδοσή της, και μάλιστα αθεώρητης, εντός διμήνου μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου (τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους).
(…)

Γ. Όσον αφορά τις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών  – Προμηθευτών και την Υποβολή Ισοζυγίου:
1.
 Παύει η υποχρέωση υποβολής Ισοζυγίων (για τις χρήσεις από 1/1/2013).
2. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων είναι η 25η Ιουνίου του επόμενου έτους.
3. Περιλαμβάνονται οι συναλλαγές με καθαρή αξία άνω των 300,00 ευρώ.
4. Δεν περιλαμβάνονται πλέον τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και οι πρόσθετες πράξεις αυτών.

Δ. Όσον αφορά την απόδειξη των συναλλαγών:
1.
 Για κάθε στοιχείο συναλλαγής αξίας 3.000,00 ευρώ και άνω, η εξόφληση (ολική ή τμηματική) πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω τραπεζικών λογαριασμών ή με επιταγή έκδοσης του λήπτη του στοιχείου. Εξακολουθούν, δε, να ισχύουν τα όσα έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση και δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.

2. Επισημαίνεται ότι επιτρέπεται ο συμψηφισμός αμοιβαίων ανταπαιτήσεων μεταξύ των αντισυμβαλλομένων, ανεξαρτήτως ύψους της αξίας της συναλλαγής και της σχέσης μεταξύ των αντισυμβαλλομένων (συμψηφισμός ασφαλίστρων – προμηθειών).

(Αναζητήστε το παρόν άρθρο στο τεύχος Φεβρουαρίου της «Α.Α.», για να ενημερωθείτε επιπρόσθετα και για: τις μεταβολές στη Φορολογία Εισοδήματος – τις νέες κλίμακες φόρου, κατά κατηγορία εισοδήματος και ειδικότερα και για τη φορολογία του εισοδήματος των εταιρειών).