Η χρηματοοικονομική κατάσταση των εταιρειών Γενικών Ασφαλίσεων

25
Ανάλυση της KPMG

Η KPMG, με σκοπό την ποιοτική μελέτη του κλάδου της Ιδιωτικής Ασφάλισης, πραγματοποίησε ανάλυση των συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010. Η ανάλυση περιλάμβανε τον υπολογισμό μιας σειράς σημαντικών αριθμοδεικτών σχετικών με την ασφαλιστική αγορά, που βοηθούν στην κατανόηση της Χρηματοοικονομικής Κατάστασης των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των Γενικών Ασφαλίσεων. Η ανάλυση αυτή παρουσιάζει, επίσης, και την εικόνα της ελληνικής αγοράς συνολικά, αφού περιλαμβάνει 18 από τις 20 μεγαλύτερες εταιρείες στον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε σχέση με τα μερίδια αγοράς για το έτος 2010.

Τα σημαντικότερα θέματα που αναδείχτηκαν από την ανάλυση αυτή μπορούν να ομαδοποιηθούν ως εξής:

– Σημαντικές διαφορές στον τρόπο και το μέγεθος αποθεματοποίησης μεταξύ των εταιρειών. 

– Το καθεστώς προμηθειών διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία.

– Στις περισσότερες των περιπτώσεων, επιβεβαιώνεται ο ζημιογόνος χαρακτήρας των εταιρειών που δραστηριοποιούνται κυρίως στον κλάδο της αστικής ευθύνης αυτοκινήτων, όπως αποτυπώνεται από τους δείκτες ζημιών. 

– Το πρόβλημα της είσπραξης των ασφαλίστρων αναμένεται να αντιμετωπιστεί δραστικά με τη νέα απόφαση της ΔΕΙΑ, που καθορίζει το χρόνο απόδοσης των ασφαλίστρων από τους διαμεσολαβητές στις ασφαλιστικές εταιρείες.

– Σε πολλές εταιρείες τα  Ίδια Κεφάλαια είναι σε χαμηλά επίπεδα, που συνεπάγεται την ανάγκη για περαιτέρω κεφαλαιοποιήσεις.

Δείτε εδώ την παρουσίαση του θέματος όπως δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Ασφαλιστική Αγορά (αρ.φ.414)