Η κρατική Εποπτεία στην Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

13
Τι ακριβώς υποδεικνύει η ΕΑΕΕ στη ΔΕΙΑ;

Στις 17 Ιανουαρίου, η Επιτροπή Αυτοκινήτων της Ε.Α.Ε.Ε. εξέδωσε δελτίο τύπου, υπό τον τίτλο: «Η κρατική εποπτεία κατά την άσκηση του Κλάδου Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων». 
Μέσω του εν λόγω κειμένου, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «ενημερώνει για πρόσφατη ευρωπαϊκή εξέλιξη ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, φροντίζοντας όπως πάντα την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση της ασφαλιστικής αγοράς κλάδου αυτοκινήτων και των καταναλωτών».
Παραθέτουμε αυτούσιο το συγκεκριμένο δελτίο τύπου της ΕΑΕΕ, σημειώνοντας την εκτίμησή μας, ότι η ακροτελεύτια παράγραφός του περικλείει μια έμμεση και ευγενική υπόδειξη προς την εποπτική αρχή της χώρας μας, τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης. 

Αν η εκτίμησή μας είναι σωστή, εύλογα δημιουργούνται κάποια ερωτήματα: 

1. Έχει υπόψη της η ΕΑΕΕ συγκεκριμένους λόγους και αφορμές, για να εφιστά με αυτόν τον τρόπο την προσοχή της ΔΕΙΑ σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται με Ε.Π.Υ. ή μέσω υποκαταστημάτων; 
2. Και αν έχει κάτι πολύ συγκεκριμένο υπόψη της, γιατί δεν το ονοματίζει; 
3. Και καλά η ΕΑΕΕ, αλλά και οι 27 χώρες-μέλη που έλαβαν αυτή την απόφαση έχουν ακριβώς τις ίδιες προσλαμβάνουσες και εμπειρίες;
Κακόπιστα, θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι οι λόγοι είναι μόνον ανταγωνιστικοί και κινούνται στη λογική του lobby. 
Με την ευκαιρία, διερωτώμεθα: ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες με καθεστώς ΕΠΥ ή μέσω υποκαταστημάτων υπάρχουν;

«Η κρατική εποπτεία κατά την άσκηση του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

Στο τέλος του περασμένου έτους οι εθνικοί οργανισμοί (Επικουρικά Κεφάλαια) των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και των 3 κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), υπεύθυνοι για την αποζημίωση θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων που προξένησαν άγνωστα ή ανασφάλιστα οχήματα, αποφάσισαν, στις περιπτώσεις που αποζημιώνουν θύματα τροχαίων ατυχημάτων που προξένησαν οδηγοί ασφαλισμένοι σε εταιρείες πτωχευμένες ή αφερέγγυες, να θέσουν όρια σ’ αυτήν την ευθύνη τους, εφόσον πρόκειται για εταιρείες που δραστηριοποιούνται με Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών (Ε.Π.Υ.) ή μέσω υποκαταστημάτων.
Με τη συμφωνία αυτή τα Επικουρικά Κεφάλαια των κρατών μελών Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. δέχθηκαν ότι κάθε κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου δραστηριοποιούνται εταιρείες με Ε.Π.Υ. ή με υποκατάστημα θα είναι εν μέρει οικονομικά εκτεθειμένο, στην περίπτωση που οι εν λόγω εταιρείες αποδειχθούν αφερέγγυες.
Ο κανόνας ότι το βάρος της εποπτείας και άρα των συνεπειών λόγω πλημμελούς άσκησης αυτής φέρει το κράτος καταγωγής κάθε ασφαλιστικής επιχείρησης κάμπτεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και τούτο, γιατί τα Επικουρικά Κεφάλαια, δηλαδή οι ασφαλιστικές αγορές των κρατών μελών στο έδαφος των οποίων δραστηριοποιείται ασφαλιστική επιχείρηση με Ε.Π.Υ. ή με υποκατάστημα, θα μπορούν στο εξής να επανεισπράττουν από το Επικουρικό Κεφάλαιο του κράτους καταγωγής για τις ζημιές που έχουν πληρώσει για λογαριασμό των αφερέγγυων εταιρειών ποσό που δεν θα ξεπερνά το 0,5% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων αστικής ευθύνης αυτοκινήτου στο κράτος αυτό.
Εννοείται ότι ο περιορισμός της ευθύνης μπορεί να έχει συνέπειες και για τους καταναλωτές θύματα τροχαίων ατυχημάτων που προξένησαν οι αφερέγγυες εταιρείες αυτής της κατηγορίας (δραστηριοποίηση με Ε.Π.Υ. ή με υποκατάστημα).
Είναι αντιληπτό ότι το βάρος πέφτει στις εθνικές εποπτικές αρχές, οι οποίες οφείλουν, για ένα λόγο ακόμη, να ασκούν με ιδιαίτερη προσοχή τον ενδεδειγμένο προληπτικό έλεγχο και να αποτρέπουν τη δημιουργία αφερέγγυων εταιρειών, εξασφαλίζοντας τόσο τις ίδιες τις ασφαλιστικές εταιρείες του κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων όσο και τους καταναλωτές».