Εργασιακή Ψυχολογία: Νέες προσεγγίσεις και πρακτικές παρεμβάσεις

78

Μιχάλης Γαλανάκης


Βασικά θέματα εργασιακής ψυχολογίας πραγματεύεται το βιβλίο αυτό, το οποίο απευθύνεται, μεταξύ άλλων, σε επαγγελματίες-στελέχη διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, συμβούλους επιχειρήσεων, εισηγητές σεμιναρίων, κ.ο.κ. Πραγματεύεται τα αντικείμενα τεσσάρων βασικών αξόνων της Εργασιακής Ψυχολογίας:

– Ψυχολογία Προσωπικού: εφαρμογή ψυχολογικών γνώσεων και τεχνικών στις διαδικασίες επιλογής, εκπαίδευσης και αξιολόγησης προσωπικού.
– Ψυχολογία Οργανώσεων: διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο διαφορετικά περιβάλλοντα και τεχνικές διοίκησης επηρεάζουν την κινητοποίηση, την ικανοποίηση και την παραγωγικότητα των εργαζομένων.
– Ψυχολογία Υγείας στο εργασιακό πλαίσιο: μελέτη φαινομένων παθογένειας και προτάσεις αντιμετώπισής τους στο εργασιακό πλαίσιο, για την προάσπιση της ατομικής και συλλογικής υγείας.
– Εργονομία: πώς εργαζόμενοι και μηχανές/εξοπλισμός αλληλεπιδρούν και ποιες είναι οι συνέπειες αυτής της αλληλεπίδρασης.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΘ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ