«Ασφαλιστικό Δίκαιο» και «Ασφαλιστικός Κώδικας»

42

Ιωάννης Ρόκας


To βιβλιοπωλείο FINANCIAL FORUM προσφέρει με την έγκριση του εκδότη, τα βιβλία:  1. «Ασφαλιστικό Δίκαιο» και 2. «Ασφαλιστικός Κώδικας» του Ιωάννη Ρόκα στην προνομιακή τιμή των  €55 και τα δύο, έναντι της ονομαστικής τιμής των € 69, στην οποία τα διαθέτει ο εκδότης. Για παραγγελίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το βιβλιοπωλείο FINANCIAL FORUM στα τηλέφωνα 210 6127719 & 210 6127502.

«Ασφαλιστικό Δίκαιο»
Εισηγήσεις
Συγγραφέας: Ιωάννης Ρόκας – Σελ. 232, Έκδοση 2012 
Έκδοση: Νομική Βιβλιοθήκη ΑΕΒΕ

Με τις νομοθετικές αλλαγές και μεταβολές στο ασφαλιστικό δίκαιο, κατέστη αναγκαία η β’ έκδοση αυτού του βιβλίου, που αποτελεί μία συνοπτική παρουσίαση της σύγχρονης θεωρίας για την ιδιωτική ασφάλιση.

Θέματα που θίγονται στην έκδοση αυτή αφορούν κυρίως στις παρακάτω ενότητες: 
• Γενικό μέρος του δικαίου της ασφαλιστικής σύμβασης 
• Ασφάλιση κατά ζημιών 
• Ασφάλιση γενικής και ειδικής αστικής ευθύνης 
• Ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτων 
• Θαλάσσια ασφάλιση 
• Ασφάλιση ζωής, ασθενειών, ατυχημάτων 
• Ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία 
• Αλληλασφάλιση, αντασφάλιση 
• Αντασφαλιστική επιχείρηση 
• Ασφαλιστικοί πράκτορες, μεσίτες, σύμβουλοι 
• Δίκαιο της κρατικής εποπτείας επί των ασφαλιστικών επιχειρήσεων 
• Επαγγελματικές συνταξιοδοτήσεις.

Η β’ έκδοση του έργου είναι πλήρως ενημερωμένη και εμπλουτισμένη με τις νέες νομοθετικές, νομολογιακές και βιβλιογραφικές εξελίξεις της τελευταίας τετραετίας, που πέρασε από την α’ έκδοση του έργου.

 «Ασφαλιστικός Κώδικας»
Νομοθεσία – Ερμηνευτικά Σχόλια – Κριτικές Παρατηρήσεις
Συγγραφέας: Ιωάννης Ρόκας – Σελ. 680, Έκδοση 2012
Έκδοση: Νομική Βιβλιοθήκη ΑΕΒΕ
Το νέο αυτό βιβλίο αποτελεί μία συλλογή της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση. H νομοθεσία είναι ενημερωμένη μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια και που αγγίζουν κυρίως την ασφάλιση από ατυχήματα αυτοκινήτων (εναρμόνιση με την 5η -κωδικοποιημένη- Οδηγία αυτοκινήτων), τη μεταφορά της κρατικής εποπτείας επί της ιδιωτικής ασφάλισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, την εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Οδηγία για τις αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, ορισμένα άλλα θέματα χρηματοοικονομικής εποπτείας του ενωσιακού δικαίου και τη σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ζωής.

Ειδικότερα περιλαμβάνει διατάξεις: 
Α) Ν 2496/1997 για την ασφαλιστική σύμβαση και την ιδιωτική ασφάλιση, 
Β) Ν 3816/1958 για τη θαλάσσια ασφάλιση, 
Γ) Ν 1815/1988 για την αεροπορική ασφάλιση, 
Δ) ΚΝ 489/1976 για την αστική ευθύνη εξ αυτοκινήτων, 
Ε) ΝΔ 400/1970 για την ασφαλιστική επιχείρηση, 
ΣΤ) ΝΔ 551/1970 για την ασφαλιστική επιχείρηση πλοίων-αεροσκαφών, 
Ζ) Ν 3867/2010 για την εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, 
Η) Ν 1569/1985 για τη διαμεσολάβηση στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση σώματος ειδικών πραγματογνωμόνων τροχαίων ατυχημάτων, λειτουργία γραφείου διεθνούς ασφάλισης και
Θ) ΠΔ 190/2006 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2002/92 ΕΕ σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Παράλληλα με την παράθεση της νομοθεσίας έχει γίνει και μια σημαντική προσπάθεια συμβολής στην κατανόηση των διατάξεων με ερμηνευτικά σχόλια και κριτικές παρατηρήσεις, χρήσιμες για την ακριβή εφαρμογή τους. Το έργο συμπληρώνεται με την απόδοση στα Αγγλικά του βασικού Ασφαλιστικού Νόμου (Ν 2496/1997).

 

 Εκδόσεις: Νομική Βιβλιοθήκη ΑΕΒΕ