ΑΤΕ Ασφαλιστική: Νέα αύξηση της κερδοφορίας κατά το 9μηνο του 2007

30
Νέα αύξηση της κερδοφορίας της πέτυχε η ΑΤΕΑσφαλιστική κατά το 9άμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2007. Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε σχετικά, τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 9,3 εκατ. ευρώ, έναντι 8 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2006, παρουσιάζοντας αύξηση 16,3%.
Τα καθαρά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 34,5% και ανήλθαν σε 10,9 εκατ. ευρώ, έναντι 8,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2006.
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της Εταιρίας προ φόρων ανήλθαν σε 11,7 εκατ. ευρώ για το ίδιο διάστημα, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 10 εκατ. ευρώ.
Σημαντική είναι και η αύξηση της παραγωγής στο 9άμηνο του 2007, η οποία ανήλθε στα 136,6 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 8% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2006.
Οι λειτουργικές δαπάνες παρουσίασαν οριακή αύξηση της τάξης του 1%, φθάνοντας στα 30,4 εκατ. ευρώ.    
Τα έσοδα από επενδύσεις ανήλθαν στο ύψος των 17,9 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση (49,4%) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2006 (12 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των εσόδων, όπως επισημαίνεται, προήλθε κατά κύριο λόγο από τις χρηματοοικονομικές πράξεις του «Εμπορικού χαρτοφυλακίου» και από τα έσοδα από τόκους Ομολόγων και Προθεσμιακών Καταθέσεων.
Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας στο 9μηνο του 2007 ανήλθαν στα 32,4 εκατ. ευρώ, έναντι 32,9 εκατ. ευρώ στις 31/12/2006. Η διαφορά της καθαρής θέσης μεταξύ δύο περιόδων διαμορφώνεται, εκτός από το αποτέλεσμα μετά από φόρους, από τη συμπεριφορά (αποτίμηση) του χαρτοφυλακίου «Διάθεση προς πώληση».
«Ο ανοδικός ρυθμός με τον οποίο κινούνται τα οικονομικά μεγέθη της ΑΤΕΑσφαλιστική τα τελευταία χρόνια, συνεχώς, έχει εδραιώσει την Εταιρία στις πρώτες θέσεις της ασφαλιστικής αγοράς. Στόχος της Διοίκησης του ομίλου της ΑΤΕbank είναι η περαιτέρω διεύρυνση της κερδοφορίας της ΑΤΕΑσφαλιστική και η επέκταση των δραστηριοτήτων της, τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στην αγορά της Ρουμανίας», υπογραμμίζεται εν κατακλείδι.