Ασφάλιση Σκαφών Αναψυχής: Στα €11,4 εκατ. η παραγωγή ασφαλίστρων το 2012

17

Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε έρευνα για τις ασφαλίσεις σκαφών αναψυχής (που περιλαμβάνει καλύψεις σκάφους και αστικής ευθύνης σκάφους) στην οποία συμμετείχαν 18 ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη. Η παραγωγή ασφαλίστρων (των επιχειρήσεων αυτών) στις καλύψεις σκαφών αναψυχής έφτασε τα €11,4 εκατ., από τα οποία τα €3,7 εκατ. αναλογούσαν στην ασφάλιση τηςαστικής ευθύνης των σκαφών, ενώ σε €1,6 εκατ. ανήλθαν τα αντίστοιχα δικαιώματα συμβολαίων. Σημειώνεται ότι το σύνολο των ασφαλίστρων και δικαιωμάτων των ασφαλίσεων πλοίων και αστικής ευθύνης πλοίων της ελληνικής αγοράς (ένα μέρος της οποίας αποτελούν οι ασφαλίσεις σκαφών αναψυχής) για το έτος 2012 ανήλθε στα €20,1 εκατ.

Ο υπολογιζόμενος δείκτης ζημιών, με βάση το οικονομικό έτος, ήταν 55,7% (41,8% το 2011) και το κόστος πρόσκτησης εργασιών 18,2% (από 17,7% το 2011). Το ποσοστό του δικαιώματος συμβολαίου επί των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων κυμάνθηκε κατά μέσον όρο στο 13,9%, από 12,2% το 2011.

Ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων σκαφών είναι αυτά της προσωπικής αναψυχής, ενώ τα επαγγελματικά σκάφη αναλογικά υπερέχουν στις ζημιές και στις αποζημιώσεις. Ως τρόπο κίνησης, η πλειοψηφία των ασφαλισμένων σκαφών διαθέτει μηχανοκίνηση και τα σκάφη αυτού του τύπου έχουν μεγαλύτερη μέση ασφαλιζόμενη αξία.

Οι κύριες αιτίες όσον αφορά το ποσό καταβολής αποζημίωσης είναι αυτές της φωτιάς/έκρηξης, των μηχανικών βλαβών και της πρόσκρουσης/σύγκρουσης. Η μέση αποζημίωση, η οποία γνώρισε αύξηση από τα € 8,0 χιλ. στα € 12,2 χιλ. συνολικά, όταν εξετάζεται ανά αιτία ζημιάς φαίνεται ότι είναι μεγαλύτερη στα αίτια φωτιάς/έκρηξης, στην αστική ευθύνη θαλάσσιας ρύπανσης και στις μηχανικές βλάβες.

Από τη μελέτη των στοιχείων των αποζημιώσεων ανά έτος έκδοσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ο δείκτης ζημιών του κλάδου εκτιμάται στο 43,3% κατά μέσον όρο τα τέσσερα τελευταία έτη (2009-2012).

Περισσότερα για την έρευνα της ΕΑΕΕ εδώ.