Αίτημα από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

29

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, ζητά, με έγγραφό του το οποίο εστάλη στην Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως επανεξεταστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την δημιουργία «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» στην ασφαλιστική αγορά, επισημαίνοντας τον κίνδυνο να αδικηθούν χιλιάδες ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές μέσα και από την παραβίαση των προσωπικών τους δεδομένων και αιτείται την ύπαρξη συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων που θα διασφαλίσουν τόσο τα συμφέροντα των καταναλωτών όσο και τα συμφέροντα των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.