Τι προβλέπει η οδηγία για τις επαγγελματικές συντάξεις

15
συντάξεις

Για την Oδηγία (Ε.Ε) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών ενημέρωσε με εγκύκλιό της η EAEE τους Δ/ντες Συμβούλους & Γενικούς Διευθυντές και υπεύθυνους Κλάδου Ζωής, Νομικών Υπηρεσιών και Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Η οδηγία αυτή, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 14 Δεκεμβρίου 2016 αφορά στην αναθεώρηση της οδηγίας 2003/41/ΕΚ σχετικά με τις επαγγελματικές Συντάξεις, την οποία είχε προκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο 2014 με βασικό στόχο την περαιτέρω βελτίωση της συμπληρωματικής (επικουρικής) συνταξιοδοτικής αποταμίευσης.

Στην εγκύκλιό της η ΕΑΕΕ επισημαίνει τα εξής:

«Σε γενικές γραμμές, η νέα οδηγία εισάγει κανόνες ποιοτικού χαρακτήρα κατά το μοντέλο της φερεγγυότητας ΙΙ καθώς και κανόνες για την πληροφόρηση των μελών, των υποψήφιων μελών και δικαιούχων σε πολλά επίπεδα για το καθεστώς συνταξιοδότησής τους,  ενώ παραμένει ως έχει το σύστημα των ποσοτικών απαιτήσεων.

Όσον αφορά στη δραστηριοποίηση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στον τομέα των επαγγελματικών συντάξεων παραμένει η βασική επιλογή του ευρωπαϊκού νομοθέτη (άρθρο 4) ότι αυτή εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια κάθε κράτους μέλους επαναλαμβάνοντας ταυτόχρονα την πρόσθετη δυνατότητα να υπαχθούν εφόσον το αποφασίσει το κράτος μέλος στο καθεστώς εποπτείας της οδηγίας, μη εφαρμοζομένων των αντίστοιχων άρθρων της οδηγίας 2009/138/ΕΚ για τη Φερεγγυότητα II.

Ειδικότερα, προτείνονται κανόνες για τη διασφάλιση ενός αποτελεσματικού συστήματος διακυβέρνησης οι οποίοι εντοπίζονται στα άρθρα 20-32. Στο σύστημα αυτό περιλαμβάνονται

ρυθμίσεις, μεταξύ άλλων, σχετικά με την εφαρμογή πολιτικών εγκεκριμένων από το Δ.Σ, συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων καθώς και η ύπαρξη τριών βασικών λειτουργιών (εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και αναλογιστική λειτουργία). Το πλαίσιο διακυβέρνησης συμπληρώνεται από την αρχή του “four eyes” principle και από απαιτήσεις καταλληλότητας και ήθους (fit and proper).

Επίσης, προτείνονται εκτενείς και αρκετά λεπτομερείς κανόνες για επαρκή και σαφή πληροφόρηση των υποψηφίων μελών, των μελών και δικαιούχων ώστε να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις για τη συνταξιοδότησή τους αλλά και να διασφαλίζεται διαφάνεια στην πληροφόρηση τόσο κατά το στάδιο προ ένταξης (π.χ. εισφορές, έξοδα, τυχόν επενδυτικές επιλογές – άρθρο 41) και κατά το στάδιο συμμετοχής (π.χ. συνταξιοδοτικά δικαιώματα, συνταξιοδοτικές παροχές, εγγυήσεις και έξοδα-άρθρα 37-40, 42 και 44) όσο και μετά τη συνταξιοδότηση (π.χ. παροχές και επιλογές πληρωμής-άρθρα 37, 43 και 44). Όσον αφορά ιδίως στο στάδιο συμμετοχής εισάγεται η κατάρτιση και παράδοση μακροσκελούς τυποποιημένης δήλωσης συνταξιοδοτικών παροχών για τα μέλη που δεν έχουν ακόμα συνταξιοδοτηθεί με εξατομικευμένες πληροφορίες αλλά και γενικές πληροφορίες για το συνταξιοδοτικό καθεστώς (άρθρο 39).

Tέλος, σημειώνονται οι μεταβατικές ρυθμίσεις του άρθρου 63 οι οποίες προβλέπουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 τη συνέχιση της υπαγωγής στο καθεστώς των ποσοτικών απαιτήσεων του Solvency I όσον αφορά τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για τις οποίες τα κράτη μέλη είχαν ενεργοποιήσει το άρθρο 4 της παλιάς οδηγίας. Η περίπτωση αυτή προφανώς δεν αφορά την ελληνική ασφαλιστική αγορά καθώς η Ελλάδα δεν είχε κάνει χρήση του ως άνω άρθρου.

Η μεταφορά της Οδηγίας 2016/2341 στο εθνικό δίκαιο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 13 Ιανουαρίου 2019».

Διαβάστε επίσης: Έρχεται το τέλος των Συνάξεων;