Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2012

6

Μεγάλη αύξηση των ιδίων κεφαλαίων (+11,3%), θετικά τεχνικά αποτελέσματα και ζημιές μετά τους φόρους €611 εκατ. (που οφείλεται κυρίως στη συμμετοχή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου – PSI) είναι τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα που το 2012 εκπόνησε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα, για το έτος 2012, όπως προκύπτουν από τους δημοσιευθέντες ισολογισμούς.

Σχολιάζοντας τη μελέτη της ΕΑΕΕ ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, κ. Α. Σαρρηγεωργίου ανέφερε: «Η ελληνική ασφαλιστική αγορά το 2012 κατέβαλε πάνω από € 3 δισ. σε αποζημιώσεις και παρά το ζημιογόνο αποτέλεσμα της χρήσης, οι μέτοχοι των ασφαλιστικών επιχειρήσεων προχώρησαν σε σοβαρές τοποθετήσεις κεφαλαίων για να καλύψουν τις απώλειες από το PSI. Το γεγονός αυτό αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης και αποδεικνύει την πίστη των μετόχων στις προοπτικές της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς και της χώρας γενικότερα».

Περισσότερα εδώ