Η αναλογιστική λειτουργία στις ασφαλιστικές εταιρείες έχει κομβικό ρόλο στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του νόμου για τη Φερεγγυότητα (Solvency ΙΙ), που ισχύει από τον Ιανουάριο του 2016. Στην ευθύνη του αναλογιστικού τομέα, σε κάθε ασφαλιστικό οργανισμό, είναι να συντονίζει και να επιβλέπει τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων, να εκφράζει άποψη επί της συνολικής εταιρικής πολιτικής για την ανάληψη ασφαλιστικών κινδύνων, καθώς και επί της αντασφαλιστικής πολιτικής και των συμβάσεων. Ακόμη, η αναλογιστική λειτουργία συμβάλλει στην αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων –κυρίως, όσον αφορά στον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας (SCR), τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις (MCR) και την ιδία αξιολόγηση κινδύνου και φερεγγυότητας (ORSA). Στο εύρος αυτό, η Interamerican έχει οργανώσει και υποστηρίζει ιδιαίτερα την Αναλογιστική Διεύθυνσή της, με σκοπό την ενδελεχή μελέτη των οικονομικών επιπτώσεων της αβεβαιότητας και γεγονότων που ενδέχεται να συμβούν μελλοντικά, υλοποιώντας με επιτυχία κάθε απαίτηση του Solvency ΙΙ. Επιπλέον, η εταιρεία Ζημιών είναι η πρώτη και μοναδική ελληνική ασφαλιστική εταιρεία με εγκεκριμένο Μερικό Εσωτερικό Μοντέλο εκτίμησης κεφαλαιακών απαιτήσεων (Partial Internal Model).

Παράλληλα, η Interamerican διαχέει την τεχνογνωσία της στις σύγχρονες αναλογιστικές πρακτικές συνεργαζόμενη και με εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πρόσφατα, συμμετείχε σε επιστημονική ημερίδα με θέμα τη «Λειτουργία Αναλογιστικού Τμήματος Ασφαλιστικής Επιχείρησης», που οργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, με σύμπραξη του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου και του Συλλόγου Αποφοίτων του μεταπτυχιακού προγράμματος Αναλογιστικής Επιστήμης και Διοικητικής Κινδύνου.

Καλεσμένοι εισηγητές της ημερίδας ήταν ο Γιάννης Χατζηβασίλογλου, προϊστάμενος του Τμήματος Αναλογιστών της Τράπεζας της Ελλάδος, το Αναλογιστικό Τμήμα της Interamerican Ζημιών με επικεφαλής τον διευθυντή του Τμήματος Γιάννη Τοτό, καθώς και ο υπεύθυνος της Anytime Παναγιώτης Κούβαλης.

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν, αφορούσαν στον ρόλο του Αναλογιστή στις λειτουργίες μιας ασφαλιστικής εταιρείας Γενικών Ασφαλίσεων και μεταξύ άλλων, έγινε ειδικότερη αναφορά για την αναλογιστική προσέγγιση στο πλαίσιο για την Φερεγγυότητα (Solvency II), την κεφαλαιακή επάρκεια, τη διαδικασία αποθεματοποίησης και την τιμολόγηση και ανάπτυξη προϊόντων.

Η μεγάλη προσέλευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών επιβεβαίωσε το αυξημένο ενδιαφέρον για τα θέματα Aναλογιστικής στην ασφαλιστική βιομηχανία. Η ημερίδα αποτέλεσε συνέχεια μιας σειράς αναλόγων επιτυχών εκδηλώσεων, στη βάση της πολυετούς συνεργασίας της Interamerican με το Πανεπιστήμιο Πειραιά, με αντικείμενο εκπαιδευτικό-ενημερωτικό.

Στη φωτ. τα στελέχη της Interamericanστο πάνελ της εκδήλωσης.

Δημοσιεύτηκε σε Εταιρείες

Τη σταθερότητα των οικονομικών αποτελεσμάτων της κατά την τελευταία πενταετία, παρά τις δύσκολες συνθήκες του οικονομικού περιβάλλοντος, επιβεβαιώνει η Interamerican. Η εταιρεία παρουσίασε επαναλαμβανόμενα (λειτουργικά) κέρδη 21,1 εκατ. ευρώ κατά το 2016, έναντι 25,8 εκατ. κατά το 2015. Τα κέρδη προ φόρων επηρεάστηκαν από τη μεταβολή του αποθέματος των κλάδων Ζωής και Υγείας (-15,6 εκατ.) του ελέγχου επάρκειας, λόγω αλλαγής της μεθοδολογίας σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΙΟΡΑ. Με αυτό το δεδομένο, τα κέρδη προ φόρων έφθασαν στα 5,5 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό φερεγγυότητας της Interamerican κατά Solvency II, για τις εταιρείες Ζημιών, Ζωής και Βοήθειας, υπερκαλύπτει το επίπεδο που ορίζει η ασφαλιστική νομοθεσία, καθώς και το υψηλότερο επίπεδο που απαιτείται από την εσωτερική πολιτική κεφαλαιακής επάρκειας. Επισημαίνεται ότι τα οικονομικά αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν, είναι αυτά που υπέβαλε η εταιρεία στους μετόχους της, στους οποίους απέδωσε κατά το 2016 για πρώτη φορά μέρισμα 14,93 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα της παραγωγής της Interamerican στις ασφαλιστικές δραστηριότητες διατηρήθηκαν σε ικανοποιητικά μεγέθη, με αύξηση της παραγωγής στους κλάδους Υγείας και Ομαδικών ασφαλίσεων, καθώς και των Γενικών ασφαλίσεων εκτός του κλάδου Αυτοκινήτων. Τα συνολικά μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του 2016 έφθασαν στα 329 εκατ. ευρώ, έναντι 341 εκατ. κατά το 2015. Είναι αξιοσημείωτο ότι, αντισταθμιστικά στην πίεση των ασφαλίστρων του κλάδου Αυτοκινήτων, η εταιρεία αύξησε πέρυσι το πλήθος των συμβολαίων κατά 10,9%. Στον κλάδο Ζωής, ωστόσο, η πολιτική ελαχιστοποίησης της έκθεσης σε κεφαλαιακούς κινδύνους σε συνδυασμό με τα capital controls που επηρέασαν την πώληση προϊόντων τύπου unit linked, επέφερε μείωση της παραγωγής. Η Interamerican αύξησε το πελατολόγιό της πέρυσι, συνολικά, κατά 35.000 πελάτες (αύξηση 5,7%) και οι ασφαλισμένοι της ανέρχονται, πλέον, σε 962.322.  

Η περαιτέρω πρόοδος στην ψηφιοποίηση, τις διαδικασίες και τον εξορθολογιστικό έλεγχο των δαπανών των ασφαλιστικών εταιρειών συνέβαλε στη διατήρηση των λειτουργικών εξόδων κατά το 2016 στα 52 εκατ. ευρώ -όσα και τα έξοδα κατά το 2015- χωρίς να υπολογίζονται οι δαπάνες πρόσκτησης εργασιών. Ο δείκτης ζημιών της εταιρείας βελτιώθηκε ακόμη περισσότερο στις Γενικές ασφαλίσεις φθάνοντας στο 50%, χάρις στις καλές συνεργασίες με παρόχους, την αποτελεσματική διαχείριση ζημιών, την παραμετρική τιμολόγηση και το underwriting, ενώ στις ασφαλίσεις Υγείας (73%) επιβαρύνθηκε σχετικά με το 2015 από μεγάλες αποζημιώσεις για σοβαρές ασθένειες και τον πληθωρισμό στο κόστος ιατρικών υπηρεσιών.

Η Interamerican κατέβαλε, κατά το 2016, συνολικά 178,9 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις και ανταποκρίθηκε σε 431.000 περιπτώσεις με παροχή οδικής και άμεσης ιατρικής (προσωπικής) βοήθειας. Κατά μέσο όρο, σε καθημερινή βάση 2.130 πελάτες έλαβαν αποζημίωση ή υπηρεσία βοήθειας. Οι πρόσφατες έρευνες ικανοποίησης πελατών έδωσαν ικανοποίηση συνολική 84% από την Interamerican και 91% από την Anytime.

 

Η στρατηγική και το επιχειρησιακό σχέδιο για το 2017

Η Interamerican συνεχίζει σταθερά να κατευθύνει τις αναπτυξιακές επιλογές και δραστηριότητές της πάνω σε τρεις άξονες:

• της ψηφιοποίησης, με στόχο να είναι έως το 2020 ο απόλυτος "ψηφιακός ασφαλιστής" της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς,

• της καινοτομίας, συνεχίζοντας την εφαρμογή νέων ιδεών σε λειτουργίες και προϊόντα, • της μεθοδολογίας "Lean", η εφαρμογή της οποίας οδηγεί σε κουλτούρα και πρακτικές που αποδίδουν αξία στην εταιρεία, τους πελάτες, τους εργαζόμενους και συνεργάτες.

Στο πλαίσιο αυτό, η Interamerican ενισχύει ιδιαίτερα την πολυκαναλική διανομή της με τη συνέχιση της υλοποίησης του σχεδίου "Genesis" για την ανάπτυξη του εταιρικού δικτύου πωλήσεων Αgency -πέρυσι, εισήγαγε 631 νέους πιστοποιημένους συνεργάτες-και την αύξηση της απόδοσής του με εστίαση στον κλάδο Υγείας. Επίσης, η εταιρεία επενδύει στην ενίσχυση του δικτύου των συνεργαζομένων Brokers και την αύξηση της απόδοσής τους στους κλάδους των Γενικών ασφαλίσεων, καθώς και στο επόμενο βήμα της Anytime, με την είσοδό της προσεχώς στην αγορά της Κύπρου και με εφαρμογές τηλεματικής που της δίνουν προβάδισμα στον κλάδο Αυτοκινήτων. Η Anytime έφθασε στα 292.000 συμβόλαια κατά το 2016, επιτυγχάνοντας αύξηση κατά 13,1%.

Ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος της Interamerican, δήλωσε για τον προσανατολισμό της εταιρείας: «Είχαμε πέρυσι μία επιτυχημένη χρονιά, έχοντας συνδυάσει υψηλή κερδοφορία, ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, απόδοση μερίσματος στους μετόχους και αύξηση του πελατολογίου μας. Συνεχίζουμε με συνέπεια μία πορεία οργανικής ανάπτυξης με προοπτική σε βάθος χρόνου, με βασικά χαρακτηριστικά την προσαρμογή στο ευμετάβλητο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον και τη δημιουργία μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες. Υιοθετούμε την ψηφιακή τεχνολογία αιχμής σε κάθε τομέα και δραστηριότητα και προχωρούμε στην εισαγωγή νέας αντίληψης στην οργανωτική δομή, την διοίκηση και τον τρόπο εργασίας, με πρωτοποριακές μεθόδους και ιδέες που βασίζονται στη συμμετοχικότητα στελεχών και εργαζομένων. Στόχο μας αποτελεί η διατήρηση σταθερής λειτουργικής κερδοφορίας και η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, προς όφελος του πελάτη. Ο χάρτης της αγοράς κατά την επόμενη ημέρα θα ανασχεδιαστεί με δημιουργικές ανατροπές που θα υπηρετούν τις ασφαλιστικές ανάγκες πιο αποτελεσματικά και με μικρότερο κόστος, ενισχύοντας την αξιοπιστία του κλάδου. Σε αυτά τα σημεία, η Interamerican κατά τα τελευταία χρόνια είναι και θα συνεχίσει να είναι πρωτοπόρος, θα είμαστε ανοικτοί σε κάθε αναγκαία αλλαγή».

Κατά τη συνέντευξη Τύπου της εταιρείας, τονίστηκαν οι συνεχιζόμενες επενδύσεις στο ΙΤ και σε υποδομές -ανακοινώθηκε και η λειτουργία δεύτερου ιδιόκτητου πολυϊατρείου Medifirst στα βόρεια προάστια κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους-, το έμπρακτο ενδιαφέρον για την υποστήριξη και ανάδειξη των ανθρωπίνων πόρων στη διοίκηση και τις πωλήσεις (48 επιπλέον θέσεις εργασίας στο ισοζύγιο προσλήψεων - αποχωρήσεων και εισαγωγή 631 νέων συνεργατών αντιστοίχως) και ακόμη, η πρωτοποριακή για την ασφαλιστική αγορά τοποθέτηση της Interamerican στα κρίσιμα ζητήματα και τις προτεραιότητες που αναδεικνύονται για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον, στη βάση της εταιρικής υπευθυνότητας.

Στο πάνελ τα στελέχη της εταιρείας (από αριστερά): Martin Hargas, Γεν. Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, Besim Jaward, Γεν. Διευθυντής ασφαλιστικών εργασιών, Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος, Γιώργος Βελιώτης, Γεν. Διευθυντής Ζωής & Υγείας, Τάσος Ηλιακόπουλος, Γεν. Διευθυντής Πωλήσεων & Marketing και ο Ξενοφών Λιαπάκης, Γεν. Διευθυντής IT & Services.  

Η Interamerican ανακοίνωσε την ανάθεση των ευθυνών του Γενικού Διευθυντή Πωλήσεων & Marketing στο διακεκριμένο στέλεχος της εταιρείας Τάσο Ηλιακόπουλο. Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου, ο κ. Ηλιακόπουλος, έως σήμερα Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και επικεφαλής της Anytime, από τη νέα θέση του αναλαμβάνει να οδηγήσει τα Δίκτυα Διαμεσολαβούντων, το εταιρικό Δίκτυο Πωλήσεων (Agency) και το Πρακτορειακό (συνεργαζόμενοι Brokers), σε περαιτέρω ανάπτυξη και παραγωγική συνεισφορά στις πωλήσεις της εταιρείας. Στον τομέα της διοικητικής ευθύνης του περιλαμβάνονται, ακόμη, η Διεύθυνση Marketing, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Συνεργατών και η Διεύθυνση Υποστήριξης Πωλήσεων.

Ο Τάσος Ηλιακόπουλος, με σπουδές Μηχανολόγου-Αεροναυπηγού (Πανεπιστήμιο Πατρών), προέρχεται αμιγώς από το διοικητικό σώμα της Interamerican. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1999 στη θυγατρική Intertrust, εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, ως υπάλληλος για να εξελιχθεί σε υπεύθυνο του καταστήματος Πατρών και στη συνέχεια του δικτύου καταστημάτων και του contact center της ΑΕΔΑΚ. Ακολούθησε η εμπειρία σε θέσεις του Μarketing της Interamerican (2003-2009) έως την ανάληψη των ευθυνών του Διευθυντή στο contact center της εταιρείας (2009-2010) και στη συνέχεια, από το 2010 του επικεφαλής της Anytime, όπου συνέδεσε την παρουσία του με την επιτυχημένη ανάπτυξη των απευθείας και online πωλήσεων, με προαγωγή του σε Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή το 2015.

Ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος της Interamerican, αναφερόμενος στη διοικητική μεταβολή δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι με την επιλογή του Τάσου Ηλιακόπουλου στη Γενική Διεύθυνση Πωλήσεων & Marketing αναδεικνύεται η αξία που δημιουργεί για τα στελέχη της η εταιρεία και επίσης, η αναγνώριση της απόδοσης και οι ευκαιρίες που παρέχει για την εξέλιξή τους. Ο Τάσος διοίκησε και υποστήριξε την πρωτοποριακή ανάπτυξη της Αnytime κατά τα τελευταία χρόνια με εξαιρετική επιτυχία. Προφανώς, η επιλογή του ως νέου Γενικού Διευθυντή Πωλήσεων & Marketing της Interamerican αποτελεί επένδυση στη μετάγγιση αυτής της εμπειρίας του από την Anytime στο Δίκτυο των Συνεργατών μας, την ενίσχυση, ανανέωση και ανάπτυξη του οποίου προτάσσει στρατηγικά η εταιρεία στον σχεδιασμό της διανομής, με αιχμή την ψηφιακή τεχνολογία, την καινοτομία και τις σύγχρονες μεθόδους πελατοκεντρικής λειτουργίας».

Στη φωτ. ο κ. Τάσος Ηλιακόπουλος, νέος γενικός διευθυντής πωλήσεων & marketing, με τον κ. Γιάννη Καντώρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Interamerican.

Δημοσιεύτηκε σε Εταιρείες

Η συνεργασία που ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2015 η DAS Hellas και η Interamerican, για τη διαχείριση ζημιών και την ανάπτυξη της νομικής προστασίας σε ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αποδεικνύεται ιδιαίτερα ουσιαστική με βάση τα απολογιστικά στοιχεία έως και τον Φεβρουάριο του 2017, που παρουσίασαν οι δύο εταιρείες. Τα δεδομένα των πρώτων 17 μηνών της συνεργασίας διαχωρίζονται σε διαχείριση παλαιών ζημιών του πελατολογίου της ασφαλιστικής εταιρείας, οι οποίες αφορούν σε χρήση που δεν καλύπτεται αντασφαλιστικά από την εταιρεία νομικής προστασίας, και νέων ζημιών, που είναι αντασφαλισμένες σε αυτήν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για το χαρτοφυλάκιο που ίσχυε πριν την συμφωνία, η DAS Hellas παρέλαβε από την Interamerican 4.029 ζημίες, ενώ αναγγέλθηκαν 1.148 έως τον περασμένο Φεβρουάριο, με συνέπεια το σύνολο των ζημιών αυτού του χαρτοφυλακίου να φθάσει τις 5.177. Ποσοστό 38% των αναγγελθεισών παλαιών ζημιών έκλεισαν ικανοποιητικά για τα ενδιαφερόμενα μέρη, μάλιστα οι δύο στις τρεις περιπτώσεις με εξωδικαστικές διαδικασίες. Παράλληλα, από τις παλαιές ζημίες που η DAS Hellas είχε παραλάβει από την Interamerican έκλεισαν αρκετές (24%) δικαστικά ή μετά από ενέργειες των διακανονιστών της εταιρείας νομικής προστασίας. Οι νέες ζημίες της ασφαλιστικής εταιρείας που έχουν αναγγελθεί στη DAS Hellas και καλύπτονται αντασφαλιστικά από αυτήν, ανέρχονται σε 1.772 και ήδη, έχουν κλείσει εξωδίκως σε ποσοστό 34,4%. Από τις νέες ζημίες που ανατέθηκαν για δικαστική διεκδίκηση παραμένουν αρκετές ανοικτές, κυρίως λόγω της παρατεταμένης αποχής των δικηγόρων κατά το 2016.

Η Νάντια Σταυρογιάννη, διευθύνουσα σύμβουλος της DAS Hellas, τόνισε: «Είναι σημαντικό ότι, στο πλαίσιο της εξαιρετικής συνεργασίας μας με την Interamerican, επιτυγχάνουμε τη βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης και του δείκτη ικανοποίησης των πελατών της ασφαλιστικής εταιρείας, με κλειδί την αποτελεσματικότητα των διακανονιστών μας. Ταυτόχρονα, γίνεται περισσότερο αντιληπτό πως η νομική προστασία έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά και μπορεί να υποστηρίξει καθοριστικά τους ασφαλισμένους σε διεκδίκηση απαιτήσεων και αποκατάσταση ζημιών».

Ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Interamerican, δήλωσε σχετικά: «Τα έως σήμερα αποτελέσματα της συνεργασίας μας με τη DAS Hellas επιβεβαιώνουν την ορθότητα αυτής της πρωτοποριακής συμφωνίας, που ενισχύει τη διαφάνεια, αναδεικνύοντας το όφελος για τον καλυπτόμενο πελάτη - και τούτο αποτελεί στρατηγική προτεραιότητά μας. Πρόθεσή μας είναι να διευρύνουμε περαιτέρω τη συνεργασία με τη DAS Hellas, παρέχοντας νομική προστασία μέσω ασφαλιστικών προϊόντων αστικής ευθύνης». Οι επικεφαλής των συνεργαζομένων εταιρειών υπογραμμίζουν την κοινή πρόθεση για μακροχρόνια συνεργασία που θα αποδίδει στον πελάτη προϊόντα με τη βέλτιστη σχέση κόστους-οφέλους, με τη νομική προστασία ως προστιθέμενη αξία.

 

Δημοσιεύτηκε σε Εταιρείες

Στο 1,03 εκατ. ευρώ έφθασαν οι καταβολές του Γραφείου Πωλήσεων Χανίων της Interamerican σε ασφαλισμένους και τρίτους δικαιούχους κατά το 2016, σε σύνολο 6.672 περιπτώσεων. Η εταιρεία έχει απλοποιήσει και τυποποιήσει εντυπωσιακά τις διαδικασίες πληρωμής των υποχρεώσεών της, κυρίως χάρη στην αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και τη χρήση εργαλείων αυτοματικής διαχείρισης ζημιών, υπογραμμίζοντας την εστίασή της στον πελάτη.

Ανά τομέα δραστηριότητας, το γραφείο στον κλάδο ασφαλίσεων ζωής κατέβαλε 102,2 χιλ. ευρώ σε 127 περιπτώσεις πληρώνοντας, μεταξύ άλλων, για 90 ανικανότητες και 7 θανάτους, καθώς και για έξοδα θεραπείας και απώλεια επαγγελματικής ικανότητας. Στον τομέα της υγείας, το συνολικό ποσόν έφθασε στα 640,8 χιλ. ευρώ σε 5.977 περιπτώσεις. Τα συμβόλαια Medisystem είχαν αποζημιώσεις 506,2 χιλ. (ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικά, νοσηλείες), ενώ για νοσοκομειακά και επιδοματικά προγράμματα καταβλήθηκαν 134,7 χιλ. ευρώ.

Στους κλάδους γενικών ασφαλίσεων το Γραφείο Χανίων της Interamerican πλήρωσε 290,5 χιλ. σε 568 περιστατικά αποζημιώσεων για κατοικίες και επιχειρήσεις, ζημιές αυτοκινήτων, αστική ευθύνη έναντι τρίτων και ατυχήματα.

Επισημαίνεται ότι στο σύνολό της, η Interamerican κατέβαλε πέρυσι σε δικαιούχους 211,8 εκατ. ευρώ, σε 353.316 περιπτώσεις, με 2.150 εξυπηρετηθέντες πελάτες, κατά μέσο όρο, ημερησίως. Το ποσοστό γενικής ικανοποίησης των πελατών ανέρχεται στο 85%, ενώ ειδικότερα για τις αποζημιώσεις στον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτου, η ικανοποίηση των αποζημιωθέντων της Interamerican φθάνει στο 87% και της Anytime στο 91%.

Στη φωτ. η ομάδα του Γραφείου Πωλήσεων Χανίων με επικεφαλής τον Στάθη Λουραντάκη.

Δημοσιεύτηκε σε Εταιρείες

Στον κομβικό κλάδο της υγείας ανατοποθετείται η Interamerican, υπογραμμίζοντας -όπως επισημαίνει σε σχετικό δελτίο τύπου- την επιχειρησιακή προτεραιότητα και τον ηγετικό ρόλο της στην αγορά των ασφαλίσεων υγείας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες για ασφαλιστική κάλυψη επιτείνονται.

Η εταιρεία πυκνώνει το πανελλαδικό δίκτυο υγείας, που αποτελεί "μοχλό" εξυπηρέτησης των πελατών της. Στις συμβεβλημένες κλινικές που φθάνουν τις 32 -στην Αττική 18, στη Θεσσαλονίκη 5 και στη λοιπή Περιφέρεια 9- προστέθηκε πρόσφατα και η Γενική Κλινική Δωδεκανήσων, στη Ρόδο. Το δίκτυο υγείας της Interamerican περιλαμβάνει, ακόμη, 1.417 ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, από τους οποίους οι 540 είναι χειρουργοί-ειδικοί συνεργάτες αμειβόμενοι απευθείας από την εταιρεία και 250 συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα. Εξάλλου, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των ιδιόκτητων υποδομών, η εταιρεία ετοιμάζει το δεύτερο σύγχρονο πολυϊατρείο της στα βόρεια προάστια της Αθήνας, που αναμένεται να λειτουργήσει κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Στο επίπεδο της βελτίωσης των προγραμμάτων ασφάλισης υγείας, η Interamerican προχώρησε σε ένταξη στις αιτήσεις ασφάλισης καλύψεων για μόνιμη απώλεια εισοδήματος και επαγγελματικής ικανότητας από ατύχημα. Παράλληλα, αναβάθμισε με επιπλέον παροχές τη χρήση της ιδιόκτητης κλινικής Αθηναϊκή Mediclinic, προβλέποντας μείωση απαλλασσόμενου ποσού στο πρόγραμμα "Benefit" και απόλυτη κάλυψη των δαπανών νοσηλείας στο πρόγραμμα "Optimum". Για τη χρήση εξωτερικών ιατρείων στην Αθηναϊκή Mediclinic, καθώς επίσης και στο πολυϊατρείο Medifirst στην Αθήνα και τη Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης, η εταιρεία από τις αρχές Μαρτίου παρέχει κάλυψη δαπανών για την αντιμετώπιση ατυχήματος μέχρι του ποσού των 250 ευρώ ανά ατύχημα, για συμβόλαια "Medihospital". Λειτουργικά, για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών της, η Interamerican έχει αναπτύξει την πληρωμή των αποζημιώσεων με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό αντί έκδοσης επιταγής, ενώ έχει εξελίξει και τη διαδικασία διαχείρισης και ελέγχου των αποζημιώσεων από τα γραφεία του εταιρικού δικτύου πωλήσεων agency, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής "i-CARE", με αποτέλεσμα την ταχύτερη διεκπεραίωσή τους.

Στο δελτίο τύπου που εξέδωσε επισημαίνεται ότι κατά το 2016 στην παραγωγή της εταιρείας οι ασφαλίσεις υγείας εισέφεραν περισσότερο από το 1/4 των μεικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων (25,6%). Η Interamerican έχει συνδέσει την περαιτέρω ανάπτυξη στον κλάδο υγείας και με το σχέδιο "Genesis", για την είσοδο νέων συνεργατών στο δίκτυο πωλήσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι πέρυσι, πρώτο έτος υλοποίησης του σχεδίου, οι νέοι συνεργάτες εισέφεραν το 42% της νέας παραγωγής της εταιρείας στην υγεία.

Στη φωτ. διοικητικά στελέχη του τομέα ασφαλίσεων υγείας με τον Γιώργο Βελιώτη, Γεν. Διευθυντή Ζωής & Υγείας της Interamerican.

Δημοσιεύτηκε σε Εταιρείες

 Η Interamerican διευρύνει συνεχώς το πελατολόγιό της στις ομαδικές ασφαλίσεις. Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου, η εταιρεία κατά το 2016 συνήψε με 100 επιχειρήσεις νέα συμβόλαια, προσθέτοντας 25.000 νέους ασφαλισμένους με ομαδικά προγράμματα, ενώ ανοδικά κινήθηκαν και τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στον κλάδο, αυξημένα κατά 16% σε σύγκριση με το 2015. Εξάλλου, τα στοιχεία της έρευνας για την ικανοποίηση των πελατών των ομαδικών ασφαλίσεων, που η Interamerican διενήργησε κατά τον περασμένο Νοέμβριο, καταδεικνύουν σημαντική βελτίωση του δείκτη ικανοποίησης που έφθασε στο 88,4%, έναντι 81,7% κατά το 2015.

Από τα διατιθέμενα προγράμματα, μεγαλύτερη ζήτηση παρουσιάζουν αυτά που παρέχουν καλύψεις ζωής και υγείας και ειδικότερα τα Micro Group Benefit, τα οποία εστιάζουν σε ανάγκες μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κατά την τελευταία χρονική περίοδο όμως, η αβεβαιότητα στη συνταξιοδότηση από την κοινωνική ασφάλιση στρέφει το ενδιαφέρον πολλών επιχειρήσεων –οι οποίες θέλουν να αντισταθμίσουν απώλειες που έχουν υποστεί οι εργαζόμενοί τους– στην παροχή συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, επενδύοντας στο όφελος της δέσμευσης και αφοσίωσης του προσωπικού τους. Το πρόγραμμα Employee Benefits Interamerican είναι προσαρμόσιμο στις ανάγκες των εργαζομένων κάθε επιχείρησης, με καλύψεις ζωής, μόνιμης ολικής ή και μερικής ανικανότητας, εισοδήματος (πρόσκαιρης ανικανότητας), υγείας με νοσοκομειακή και εξω-νοσοκομειακή κάλυψη, επιδόματα νοσοκομειακά και χειρουργικά, άμεση ιατρική βοήθεια και υπηρεσίες δεύτερης γνώμης ιατρού από την “Best Doctors”.

Ειδικότερα στον τομέα της υγείας, η Interamerican παρέχει μία ιδιαίτερη δυνατότητα ατομικής ασφάλισης στους καλυπτόμενους από ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας, της ίδιας ή άλλης ασφαλιστικής εταιρείας. Το νέο ατομικό πρόγραμμα υγείας MediHospital Double Benefit δημιουργήθηκε για την ενίσχυση της κάλυψης σε ατομικό επίπεδο, παρέχοντας δύο πλεονεκτήματα: το πρώτο αφορά στο ύψος της νοσοκομειακής κάλυψης, που φθάνει μέχρι 800.000 ευρώ, με ποσόν απαλλαγής το οποίο συνήθως καλύπτουν τα ομαδικά συμβόλαια, ενώ το δεύτερο αφορά στη διατήρηση της ασφαλισιμότητας του ατόμου όταν αυτό εξέλθει από το ομαδικό πρόγραμμα, με συνέχιση της ασφάλισης σε ατομικό επίπεδο χωρίς κανένα επιπλέον ιατρικό έλεγχο και με μειωμένο το ποσόν απαλλαγής.

 Στο ίδιο δελτίο επισημαίνεται πως η Interamerican πρόσφατα ξεκίνησε, κατ’ αποκλειστικότητα για την Ελλάδα, συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως δίκτυα παροχής υπηρεσιών σε πολυεθνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς  για διαχείριση ομαδικών ασφαλίσεων, την Insurope, που δραστηριοποιείται σε 85 χώρες. Στελέχη της ελληνικής εταιρείας συμμετείχαν στο ετήσιο συνέδριο της Insurope, που οργανώθηκε στις 5-7 Φεβρουαρίου στο Λονδίνο.   

Στη φωτ. οι σύνεδροι στη συνάντηση της Insurope. Διακρίνονται οι Γ. Πλωμαρίτης και Σ. Δήμου, της Διεύθυνσης Ομαδικών Ασφαλίσεων και Corporate Business της Interamerican.

Δημοσιεύτηκε σε Εταιρείες

211,8 εκατ. ευρώ, σε 353.316 περιπτώσεις κατέβαλε συνολικά κατά το 2016, η Interamerican. Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου της Εταιρείας, τα μεγέθη κυμαίνονται στα επίπεδα του 2015, όμως το σύνολο των δικαιούχων που εξυπηρετήθηκαν με καταβολή ποσού ή υπηρεσία βοήθειας παρουσιάζεται αυξημένο πέρυσι κατά 16,2% έναντι του 2015, με 2.150 εξυπηρετηθέντες πελάτες, κατά μέσο όρο, ημερησίως. Το ποσοστό γενικής ικανοποίησης των πελατών ανέρχεται στο 85%, ενώ ειδικότερα για τις αποζημιώσεις στον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτου, η ικανοποίηση των αποζημιωθέντων της Interamerican φθάνει στο 87% και της Anytime στο 91%.

Ειδικότερα, η Interamerican πέρυσι κατέβαλε σε πελάτες με ασφαλιστήρια ζωής για θανάτους, λήξεις συμβολαίων και σε αποζημιώσεις για ανικανότητες, συνολικά 73 εκατ. ευρώ, σε σύνολο 16.990 περιπτώσεων. Στον τομέα υγείας, στον οποίο η Interamerican έχει αναπτύξει το πρωτοποριακό σύστημα ασφάλισης Medisystem με ευρύτατο δίκτυο υγείας πανελλαδικά και ιδιόκτητες υποδομές, αποζημιώθηκαν με 57,9 εκατ. ευρώ 212.927 περιπτώσεις.

Στους κλάδους γενικών ασφαλίσεων, καταβλήθηκαν αποζημιώσεις ύψους 65,5 εκατ. ευρώ σε 58.452 περιπτώσεις, από τις οποίες το μεγαλύτερο μερίδιο αντιστοιχεί στον κλάδο αυτοκινήτου με αποζημιώσεις 56,9 εκατ. ευρώ. Η μείωση της μέσης αποζημίωσης (1.058 ευρώ) κατά 9,6% στο αυτοκίνητο, παρά την αύξηση των περιστατικών έναντι του 2015, οφείλεται στη συνεχή βελτίωση της διαχείρισης των ζημιών. Στην εταιρεία κατά το 2016 αναγγέλθηκαν 55 θάνατοι από τροχαία δυστυχήματα (51 κατά το 2015). Στον κλάδο πυρός (κατοικία - επιχείρηση), οι αποζημιώσεις ανήλθαν στα 4 εκατ. ευρώ και αφορούσαν σε ζημιές, κυρίως, από φυσικά φαινόμενα. Επισημαίνεται ότι στις γενικές ασφαλίσεις, η Interamerican έχει ελαχιστοποιήσει τα παράπονα για αποζημιώσεις, με ένα παραπονούμενο ανά 1.398 αποζημιώσεις στον κλάδο αυτοκινήτου και ανά 419 περιπτώσεις στους εκτός αυτοκινήτου κλάδους. Στις ομαδικές ασφαλίσεις, η εταιρεία πέρυσι κατέβαλε 15,4 εκατ. ευρώ για συνταξιοδοτικά συμβόλαια, ζωής - ζημιών και υγείας τύπου Medisystem, σε 64.947 ασφαλισμένους.

«Η οικονομική ικανοποίηση των ασφαλισμένων επιβεβαιώνει την αξία της ασφάλισης και το κύρος της Interamerican οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε αυτόν τον παράγοντα, που εδραιώνει τη σχέση με τους πελάτες μας», τονίζει ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου.

 

Καταβολές και Αποζημιώσεις τριετίας σε εκατ. €

Ασφαλίσεις

2014

2015

2016

Ζωής

95,5

75,0

73,0

Υγείας

55,6

53,7

57,9

Ζημιών

74,9

68,0

65,5

Ομαδικές

13,5

19,6

15,4

Σύνολο

239,5

216,3

211,8

 

 

Tην πιλοτική εφαρμογή ενός νέου τύπου εξωστρεφούς σημείου πώλησης έρχεται να προσθέσει η Interamerican στο ευρύτερο σχέδιο ανάπτυξης της διανομής, στο οποίο η Εταιρεία έχει προτάξει την ανάπτυξη του εταιρικού Δικτύου Πωλήσεων (Agency) με το τριετές σχέδιο "Genesis".

Με το "Sales Point" η Interamerican εισάγει έναν ευέλικτο τρόπο προσωπικής επικοινωνίας μεταξύ συνεργάτη και πελάτη, με γνώμονα την αμεσότητα και ταχύτητα ενημέρωσης και εξυπηρέτησης, δημιουργώντας ένα πρότυπο κέντρο αναφοράς για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Η εταιρεία έχει θέσει σε λειτουργία, ήδη, το πρώτο "Sales Point" στην πλατεία του πύργου Αθηνών στους Αμπελοκήπους, σε ιδιόκτητο ισόγειο χώρο. Το ασφαλιστικό "περίπτερο", που υποστηρίζεται από τους συνεργάτες του Διοικητικού Γραφείου Πωλήσεων της Interamerican το οποίο στεγάζεται στον πύργο, εξυπηρετεί πλήρως σε ένα σύγχρονο, πρωτοποριακό περιβάλλον:

  • το πελατειακό κοινό - από την παροχή πληροφοριών μέχρι τις ασφαλιστικές ανάγκες
  • τους διερχομένους δυνητικούς πελάτες, που ενδιαφέρονται να συζητήσουν την ασφάλισή τους διαθέτοντας ελάχιστο χρόνο
  • τους ασφαλιστικούς συμβούλους της εταιρείας, ως σημείο για τη διεκπεραίωση εργασιών με χρήση των λειτουργικών υποδομών και της προηγμένης ψηφιακής υποστήριξης
  • τις συναντήσεις των unit managers και των συνεργατών με υποψηφίους νέους συνεργάτες για τις πωλήσεις
  • τη διενέργεια ερευνών αγοράς - σε πρώτη φάση για την ασφάλιση υγείας.

«Επιζητούμε να αυξήσουμε την ευκολία προσωπικής προσέγγισης και επικοινωνίας μεταξύ της εταιρείας - των συνεργατών και ενδιαφερομένων για ασφάλιση ή ασφαλιστική σταδιοδρομία, προσθέτοντας αξία στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που έχουμε αναπτύξει στην Interamerican», τονίζει ο Μανώλης Κούτης, Διευθυντής Διοικητικών και Associated Γραφείων Πωλήσεων και υπεύθυνος για τη λειτουργία του πρώτου "Sales Point", το οποίο δίνει μία νέα διάσταση στη διαμεσολάβηση.

Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο του σχεδίου "Genesis" για την ανάπτυξη του εταιρικού Δικτύου Πωλήσεων, κατά το πρώτο έτος υλοποίησης η εταιρεία πρόσθεσε 685 νέους, πιστοποιημένους συνεργάτες, με τους εννέα στους δέκα να προέρχονται από οργανική ανάπτυξη. Ο δείκτης ανανέωσης του Δικτύου καταδεικνύει σημαντική ενίσχυση με 1,7 εισόδους νέων συνεργατών να αντιστοιχούν σε κάθε αποχώρηση. Σημαντικά υψηλότερη είναι και η βιωσιμότητα των νέων συνεργατών –ένας στους δύο, σε βάθος τριετίας– σε σχέση με τα διεθνή standards της LIMRA για την επιτυχή βιωσιμότητα.

Δημοσιεύτηκε σε Εταιρείες

Την ανάγκη της συστηματικής αποταμίευσης έρχεται να καλύψει η Interamerican με το νέο πρόγραμμα Capital SAVE, που αποτελεί ενιαίο συνταξιοδοτικό-αποταμιευτικό (unit linked) προϊόν τακτικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια και απλή ασφάλεια Ζωής μειουμένου κεφαλαίου εφάπαξ πληρωμής με αξία εξαγοράς.

Το Capital SAVE απευθύνεται σε πολίτες που επιθυμούν να συμπληρώσουν τη σύνταξή τους και να αποταμιεύσουν ένα κεφάλαιο, εξασφαλίζοντας την αποταμίευσή τους από την πρώτη ημέρα. Βασικά πλεονεκτήματα του νέου προγράμματος Interamerican Capital SAVE, που έχει ελάχιστη διάρκεια δέκα έτη, είναι:

  • η προστασία του στόχου αποταμίευσης, μέσω ασφαλιζομένου κεφαλαίου, σε περίπτωση απώλειας ζωής - ειδικά κατά τα πρώτα χρόνια της αποταμίευσης
  • οι χαμηλές τακτικές καταβολές, που ξεκινούν από 50 ευρώ μηνιαίως, με δυνατότητα εκτάκτων καταβολών από 300 μέχρι 10.000 ευρώ ετησίως για την ενίσχυση της αποταμίευσης
  • η επιλογή της διάρκειας και της συχνότητας της αποταμίευσης
  • η πρόσβαση σε οποιαδήποτε χρηματοοικονομική αγορά, με ελάχιστο ποσόν επένδυσης 600 ευρώ.

Ειδικότερα ως προς το επενδυτικό σκέλος, χρησιμοποιείται η πλατφόρμα ανοικτής αρχιτεκτονικής του Capital με πληθώρα αμοιβαίων κεφαλαίων, από τα οποία υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής κατά την έκδοση και κατά την αλλαγή επενδυτικής πολιτικής, που μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Στη λήξη του προγράμματος, ο ασφαλισμένος λαμβάνει τον λογαριασμό επένδυσης εφάπαξ ή σε προκαθορισμένες δόσεις.

Tο Capital SAVE έρχεται να εμπλουτίσει το «Σύστημα Αποταμίευσης και Επένδυσης Interamerican Capital». Το Σύστημα χαρακτηρίζεται από δύο πυλώνες, αυτόν της αποταμίευσης-σύνταξης μέσω του νέου προγράμματος περιοδικών καταβολών Capital SAVE και αυτόν της επένδυσης, μέσω του προγράμματος εφάπαξ καταβολής Capital INVEST. Οι δύο πυλώνες θα έχουν κοινή πλατφόρμα το σύνολο των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζονται οι επενδυτικοί οίκοι σε Ελλάδα και εξωτερικό. Επισημαίνεται ότι η επένδυση σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ), εφόσον περιλαμβάνει μεταφορές κεφαλαίων εκτός Ελλάδος, υπόκειται στους περιορισμούς για την ανάληψη.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία πραγματοποίησε, σεμινάρια εξειδικευμένων τεχνικών πωλήσεων στο Capital SAVE, με εισηγήτριες τις Αλέκα Σκούρα και Έλφη Λαμπρούλη, εξειδικευμένες σε θέματα εκπαίδευσης τεχνικών πωλήσεων. Το διήμερο σεμινάριο, στο οποίο συμμετείχαν 150 επιλεγμένοι συνεργάτες της εταιρείας, είχε ως στόχους:

•    την αφομοίωση τεχνικών πώλησης χωρίς απομνημόνευση

•    την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης μέσω εξάσκησης με πραγματικά δεδομένα/προϊόντα (Capital SAVE)

•    τη βελτίωση της ευελιξίας στην επικοινωνία με τον πελάτη

•    τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στις πωλήσεις.

Στη φωτ. στιγμιότυπο από εκπαίδευση εξειδικευμένων συνεργατών για το CapitalSAVE.

Δημοσιεύτηκε σε Προϊόντα
Page 1 of 35
 

minettas_slug

 

Social Icons

Οροι Χρησης

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.