Εθνική Ασφαλιστική: €18,7 εκατ. κέρδη προ φόρων το 1ο τρίμηνο 2017

1028
Εθνική Ασφαλιστική λογοτυπο

Η Εθνική Ασφαλιστική συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της το Α’ τρίμηνο του 2017 με αυξημένα κέρδη προ φόρων κατά 54,5% σε €18,7 εκατ., έναντι €12,1 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2016.

Σημαντική αύξηση κατά 17,0% παρουσίασε επίσης και η συνολική παραγωγή της Εταιρίας κατά το Α’ τρίμηνο του 2017, ανερχόμενη σε €155,7 εκατ., έναντι €133,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Σε αυτό συνέβαλε κυρίως η επιτυχημένη διάθεση του νέου προϊόντος Ζωής εφάπαξ ασφαλίστρου «Εθνική Εφάπαξ +», του οποίου η παραγωγή άγγιξε τα €22,7 εκατ. το Α΄ τρίμηνο του 2017, υπερβαίνοντας τον στόχο των €20,0 εκατ. που είχε τεθεί.

Τα παραπάνω αποτυπώνονται αναλυτικότερα στην αύξηση των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων του Κλάδου Ζωής κατά 29,6% σε €115,1 εκατ., έναντι €88,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Σε ό,τι αφορά τον Κλάδο των Γενικών Ασφαλίσεων, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κατά το Α’ τρίμηνο του 2017 ανήλθαν σε €40,6 εκατ. έναντι €44,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016, μειωμένα κατά 8,4%, κυρίως λόγω του Κλάδου Αυτοκινήτων.

Η αύξηση της παραγωγής ήταν αποτέλεσμα των επιτυχημένων ενεργειών των δικτύων παραγωγής της Εταιρείας, με το δίκτυο Bancassurance να αυξάνει τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κατά 112,6% σε €40,6 εκατ., έναντι €19,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016, λόγω του προϊόντος «Εθνική Εφάπαξ +», και το δίκτυο agency να καταγράφει αύξηση εγγεγραμμένων ασφαλίστρων κατά 4,6% σε €65,7 εκατ., έναντι €62,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Η εντυπωσιακή αύξηση του δικτύου agency αποδίδεται κυρίως στη διάθεση νέων συνταξιοδοτικών προϊόντων καθώς και στη συνεχόμενη αύξηση των πωλήσεων του νέου επιτυχημένου νοσοκομειακού προϊόντος Full.

Αξίζει να σημειωθεί επιπλέον η συνεχιζόμενη μείωση των λειτουργικών δαπανών, στα πλαίσια του αδιάκοπων ενεργειών για συγκράτηση του λειτουργικού κόστους και αύξηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της Εταιρείας.

Η σταθερή προσήλωση της Εταιρείας για περαιτέρω βελτίωση της κεφαλαιακής επάρκειας, είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση του ορίου του 100% του δείκτη Φερεγγυότητας χωρίς τη χρήση του μεταβατικού μέτρου για τις τεχνικές προβλέψεις, με τον αντίστοιχο δείκτη να ανέρχεται πλέον στο 106% την 31.03.2017, έναντι 96% την 31.12.2016. Η ιδιαίτερα θετική αυτή εξέλιξη προήλθε από την ενίσχυση των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας κατά 10,6%. Με τη χρήση μεταβατικών μέτρων και προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας, ο δείκτης Φερεγγυότητας ΙΙ ανήλθε σε 175%, έναντι 170% την 31.12.2016.

Μαζί με τις καλές επιδόσεις στο επίπεδο κερδών και κεφαλαίων, η Εθνική Ασφαλιστική συνεχίζει εμπράκτως την κοινωνική συνεισφορά της με την ανάληψη τον Απρίλιο του 2017 του ρόλου του Μεγάλου Χορηγού της διοργάνωσης No Finish line, η οποία αποτέλεσε τον μεγαλύτερο φιλανθρωπικό αγώνα δρόμου που δόθηκε ποτέ στην Ελλάδα με σκοπό την υποστήριξη του προγράμματος σίτισης άπορων οικογενειών με ανήλικα παιδιά, που υλοποίησε η Ένωση «Μαζί για το Παιδί».