Στο 400% διαμορφώθηκε το περιθώριο φερεγγυότητας της NP Insurance

653

Ιδιαίτερα ισχυροποιημένη σε επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας και οικονομικών μεγεθών έκλεισε το 2013 η NP Insurance.  Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, η ελληνική ασφαλιστική εταιρεία κατέγραψε σημαντική αύξηση  47% σε σχέση με το 2012 των Ιδίων Κεφαλαίων της, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 28 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποθέματα διαμορφώθηκαν στα 42 εκατ. ευρώ ανεβάζοντας τον δείκτη αποθεματοποίησης  στην τάξη του 125%. Η  παραγωγή για τη χρήση 2013 διαμορφώθηκε στα 34 εκατ. ευρώ και οι πληρωθείσες ζημιές για την χρήση 2013 ανήλθαν σε 14 εκατ. ευρώ. 

Ο δείκτης φερεγγυότητας της NP Insurance διαμορφώθηκε στο 400%, δείκτης που είναι από τους μεγαλύτερους μέσα στην ασφαλιστική αγορά. Η κερδοφορία της NP Insurance κατά τη χρήση 2013 αυξήθηκε στα 12 εκατ. ευρώ, συνεχίζοντας το σερί της κερδοφόρου πορείας και των αναπτυξιακών μεγεθών. Το ενεργητικό της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 78 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 72 εκατ. ευρώ είναι επενδυμένα σε άμεσα ρευστοποιήσιμα οικονομικά στοιχεία, όπως σε προθεσμιακές καταθέσεις και ομόλογα.

Το δίκτυο πωλήσεων της εταιρείας αποτελείται από 600 ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και πράκτορες, με την πλειονότητά τους να είναι εταιρικοί συνεργάτες. Το πελατολόγιο ανέρχεται σε 130.000 ασφαλισμένους σε όλους τους κλάδους ασφάλισης που δραστηριοποιείται η εταιρεία. Οι στόχοι που η NP έχει θέσει για το 2014 εστιάζονται εκτός από την ανάπτυξη των εργασιών στον κλάδο αυτοκινήτου, και στην αύξηση των ασφαλίσεων των ενυπόθηκων ακινήτων, του κλάδου περιουσίας, του κλάδου σκαφών και τομέων ευρύτερης αστικής ευθύνης.