Καταβολές Αποζημιώσεων ανά κλάδο ασφάλισης έτους 2009

7