Ευρώπη ΑΕΓΑ :: Αύξηση της κερδοφορίας κατά 18,85% για το α’ εξάμηνο του 2012

651

Ο κ. Νικόλαος Μακρόπουλος, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της Ευρώπη ΑΕΓΑ, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχει η Εθνική ΑΕΕΓΑ, ανακοίνωσε ότι παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελληνική αγορά οι προσπάθειες της Διοίκησης για υγιή αύξηση της παραγωγής και αντίστοιχα μείωσης του λειτουργικού κόστους έχουν αρχίσει να αποδίδουν.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη για το Α’ εξάμηνο του 2012 ανήλθαν σε € 973.737,78, ενώ τα καθαρά κέρδη προ φόρων της εταιρείας για το Α’ εξάμηνο του 2012 ανήλθαν σε € 926.066,12, εμφανίζοντας αύξηση κατά 18,85%, σε σχέση με εκείνα της αντίστοιχης περιόδου του 2011, τα οποία ανήλθαν σε € 779.200,51. 

Το τεχνικό αποτέλεσμα ήταν κερδοφόρο και εξαιρετικά ικανοποιητικό και ανήλθε σε € 1.277.702,39, έναντι € 1.070.068,21 για την αντίστοιχη περίοδο του 2011, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 19,40%.

Το combined loss ratio της εταιρείας για το Α΄ εξάμηνο του 2012 ανήλθε σε 82,36%.

Οι επενδύσεις και τα χρηματικά διαθέσιμα της εταιρείας για το Α’ εξάμηνο του 2012 εκ € 9.027.992,03 υπερκαλύπτουν κατά 172,54% το σύνολο των ασφαλιστικών προβλέψεων του Α’ εξαμήνου του 2012, ενώ τα ελεύθερα αποθεματικά για την αντίστοιχη περίοδο ανήλθαν σε € 3.786.660,48.

Η συνολική παραγωγή της εταιρείας για το Α’ εξάμηνο του 2012 ανήλθε σε € 5.313.164,44, έναντι 4.618.526,41 της αντίστοιχης περιόδου του 2011, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,04%.

Η συμμετοχή του κλάδου Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων για το Α΄ εξάμηνο του 2012, ανήλθε σε ποσοστό 29,10% επί της συνολικής παραγωγής της αντίστοιχης περιόδου.
Η εταιρεία θέτει ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη του κλάδου Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων τη σωστή τιμολόγηση, διασφαλίζοντας έτσι την ορθή αποθεματοποίηση και φερεγγυότητά της.

Ο δείκτης γενικών εξόδων της εταιρείας για την περίοδο του Α’ εξαμήνου του 2012 ανήλθε σε ποσοστό 13,64% επί της συνολικής παραγωγής, έναντι ποσοστού 16,43% για την αντίστοιχη περίοδο του 2011, παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό κατά 16,98%.

Όπως ανέφερε ο κ. Μακρόπουλος, πρωταρχικός στόχος της Ευρώπη ΑΕΓΑ είναι η άμεση καταβολή αποζημιώσεων, γεγονός το οποίο έδωσε τη δυνατότητα στην εταιρεία να περιορίσει τις εκκρεμείς ζημίες του Α΄ εξαμήνου του 2012 στον μεν κλάδο Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων σε € 616.105,00 και στους Λοιπούς κλάδους σε € 1.744.639,83.

«Η Ευρώπη ΑΕΓΑ προσαρμοζόμενη πλήρως στις νέες απαιτήσεις της Τραπέζης της Ελλάδος αλλά και του νέου πλαισίου που θέτει το Solvency II, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται σε υγιείς βάσεις με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας της», τόνισε εν κατακλείδι ο κ. Μακρόπουλος.