ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α. :: Αύξηση κερδοφορίας 92,54% το α’ εξάμηνο του 2011

643

«Παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελληνική αγορά οι προσπάθειες της Διοίκησης για υγιή αύξηση της παραγωγής και αντίστοιχα μείωσης του λειτουργικού κόστους έχουν αρχίσει να αποδίδουν», δήλωσε ο κ. Νικόλαος Μακρόπουλος, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της Ευρώπη ΑΕΓΑ, ανακοινώνοντας τα αποτελέσματα Α’ εξαμήνου της εταιρείας, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχει η Εθνική ΑΕΕΓΑ.

Πιο συγκεκριμένα, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη της Ευρώπη ΑΕΓΑ για το Α’ εξάμηνο του 2011 ανήλθαν σε €838.712,77, ενώ τα καθαρά κέρδη προ φόρων σε €779.200,51, εμφανίζοντας αύξηση κατά 92,54% σε σχέση με εκείνα της αντίστοιχης περιόδου του 2010, οπότε ανήλθαν σε €404.693,86.

Το τεχνικό αποτέλεσμα ήταν κερδοφόρο και εξαιρετικά ικανοποιητικό και ανήλθε σε €1.070.068,21, έναντι €709.562,44 για την αντίστοιχη περίοδο του 2010, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 50,81%.

Η συνολική παραγωγή της εταιρείας για το Α’ εξάμηνο του 2011 παρουσίασε αύξηση κατά 21,42% και ανήλθε σε €4.618.526,41, έναντι €3.803.720,15 την αντίστοιχη περίοδο του 2010.

Το combined loss ratio της εταιρείας για το Α΄ εξάμηνο του 2011 ανήλθε σε 85,07%.

Οι επενδύσεις και τα χρηματικά διαθέσιμα της Ευρώπη ανήλθαν για το Α’ εξάμηνο του 2011 σε €9.830.265,94, έναντι €8.817.158,31 για το αντίστοιχο διάστημα του 2010, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,50% και υπερκαλύπτουν κατά 192,5% το σύνολο των ασφαλιστικών προβλέψεων της εταιρείας, ενώ τα ελεύθερα αποθεματικά για το Α΄ εξάμηνο του 2011 ανήλθαν σε €3.262.679,00.

Τα έσοδα από επενδύσεις για το Α’ εξάμηνο του 2011 ανήλθαν σε €232.590,69, έναντι €122.025,92 για το αντίστοιχο διάστημα του 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 90,61%.

Η συμμετοχή του κλάδου Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων για το Α΄ εξάμηνο του 2011, ανήλθε σε ποσοστό 18% επί της συνολικής παραγωγής της αντίστοιχης περιόδου. Όπως τονίζεται, η εταιρεία θέτει ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου τη σωστή τιμολόγηση, διασφαλίζοντας έτσι την ορθή αποθεματοποίηση και φερεγγυότητά της.