ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠIΣΤΗ: Αύξηση κερδών και παραγωγής για το α’ εξάμηνο του 2009

663
Σημαντική αύξηση κερδών και παραγωγής πέτυχε η Ευρωπαϊκή Πίστη για το α’ εξάμηνο του 2009.
Συγκεκριμένα, σχετικά με την παραγωγή της Εταιρείας ανακοινώθηκαν τα εξής: στον Κλάδο Ζωής πέτυχε αύξηση 51,3%, έναντι μείωσης 7% του συνόλου της αγοράς, ενώ στον Κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων πέτυχε αύξηση 5,3%, έναντι 7,6% του συνόλου της αγοράς. Στον Κλάδο Αυτοκινήτων σημείωσε μείωση 9,3%, έναντι αύξησης 12,7% του συνόλου της αγοράς. Συνολικά, η παραγωγή της εταιρείας σημείωσε αύξηση 7,1%, έναντι 1,5% του συνόλου της αγοράς.
Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας σημείωσαν αύξηση έναντι του αντίστοιχου α’ εξαμήνου του 2008 κατά 75,04% και ανήλθαν σε 1.206 χιλ. ευρώ. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στο ποσό των 144 χιλ. ευρώ, «λόγω των πρόσθετων φορολογικών επιβαρύνσεων από την ολοκλήρωση του ελέγχου των χρήσεων 2001 – 2006 ποσού 887 χιλ. ευρώ, που μείωσαν τα αποτελέσματα του εξαμήνου», όπως επισημαίνεται σχετικά. 
Η καθαρή θέση της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1,6 εκατ. ευρώ από την ανατίμηση της αξίας του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της και ανήλθε σε 34,5 εκατ. ευρώ, έναντι 32,9 εκατ. ευρώ της 31/12/2008.
Τα πάσης φύσεως έξοδα της εταιρείας (προμήθειες, έξοδα παραγωγής, διοικήσεως και διαθέσεως) ανήλθαν στο ποσό των 18,5 εκατ. ευρώ ή 34,4% της παραγωγής, σημειώνοντας κάμψη έναντι του α’ εξαμήνου του 2008 κατά 4,5%.
Τέλος, το ενεργητικό της εταιρείας σημείωσε αύξηση 9,5%, ανερχόμενο σε a197,3 εκατ., ενώ τα αποθέματά της αυξήθηκαν κατά 10,3% και ανήλθαν στο ποσό των 149,4 εκατ. ευρώ.