Ευρωπαϊκή Πίστη :: Αύξηση οικονομικών μεγεθών το α’ εξάμηνο του 2011

642

Αύξηση όλων των οικονομικών μεγεθών της παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ στο πρώτο εξάμηνο του 2011, έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου του 2010.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε σχετικό δελτίο τύπου της 31ης Αυγούστου, η Ευρωπαϊκή Πίστη σημείωσε αύξηση:
· Των προ φόρων κερδών της κατά 14,8% στα € 3,1 εκατ., έναντι € 2,7 εκατ. του 2010.
· Του κύκλου εργασιών της (Καθαρά Ασφάλιστρα & Δικαιώματα Συμβολαίου) κατά 15,8% στα € 75,9 εκατ. έναντι € 65,5 εκατ. του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος του 2010.
· Του Ενεργητικού της κατά 6,2% στα € 242,9 εκατ. έναντι € 228,7 εκατ. του 2010.
· Των αποθεμάτων της κατά 8,2% στα € 186,2 εκατ., έναντι € 172,1 εκατ. του αντίστοιχου διαστήματος 01.01.10 – 30.06.10.
Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Πίστη σημείωσε μείωση των γενικών της εξόδων από 14,9% στο 13,9%.
Η καθαρή θέση της εταιρίας διαμορφώθηκε στο ποσό των € 40,8 εκατ. ευρώ από € 38,9 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 4,9% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Στο ίδιο δελτίο τύπου σημειώνεται, επίσης, ότι η εταιρία δεν έχει τραπεζικό ή άλλης μορφής δανεισμό, δεν έχει ούτε μία ληξιπρόθεσμη οφειλή» και ότι τα θετικά αποτελέσματά της σημειώθηκαν σε μια δύσκολη χρονική περίοδο.