Ετήσια παραγωγή ασφαλίστρων 2012

9

Σύμφωνα με την έρευνα επί της παραγωγής ασφαλίστρων, της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, το πλήθος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 2012 αναλόγως της μορφής εγκατάστασης και του τομέα δραστηριότητας, φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

  Ζωής                         Ζημιών             Μεικτές          Σύνολο                            
Ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρίες                                                       11 25 11 47
Υποκαταστήματα αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων   2 17 0 19
Πανελλαδικοί αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί 0 5 0 5
Σύνολο 13 47 11 71

Η παραγωγή ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις, διακρινόμενη ανά τύπο δραστηριότητας για το 2012, είχε ως εξής:

                                                                    Ασφάλιστρα (€)                                  Δικαιώματα Συμβολαίου (€)                             Σύνολο (€)                             %                
Ασφαλίσεις κατά Ζημειών                                        2.035.600.717,28 435.472.254,60 2.471.072.971,87 56,0%
Ασφαλίσεις Ζωής 1.920.699.967,89 18.223.171,97 1.938.923.139,86 44,0%
Σύνολο 3.956.300.685,16 453.695.426,57 4.409.996.111,73 100,0%

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων κατέγραψε μείωση, συγκρινόμενη με το 2011.

                                                                   2012(€)                                                    2011 (€)                                     Μεταβολή                        
Ασφαλίσεις κατά Ζημειών                                                           2.471.072.971,87                 2.818.129.231,02    -12,3%
Ασφαλίσεις Ζωής 1.938.923.139,86 2.169.142.177,44    -10,6%
Σύνολο 4.409.996.111,73 4.987.271.408,46    -11,6%

Αντιστοίχως, η παραγωγή ασφαλίστρων από αντασφαλιστικές εργασίες φαίνεται παρακάτω.

                                                                  2012 (€)                                                      2011 (€)                                      Μεταβολή                  
Ασφαλίσεις κατά Ζημιών  84.934.830,12  89.273.440,79     -4,9%
Ασφαλίσεις Ζωής  4.386.189,96  5.208.005,09     -15,8%
Σ’υνολο  89.321.020,08  94.481.445,88     -5,5%

Μπορείτε να δείτε εδώ τη συνολική έκθεση Παραγωγής Ασφαλίστρων 2012