ΑΤΕ Ασφαλιστική :: Τέλος Σεπτεμβρίου θα προσδιορισθεί το ύψος της αύξησης των κεφαλαίων της Εταιρείας

653

Τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2011 ανακοίνωσε η ΑΤΕ Ασφαλιστική, τα οποία και θα καθορίσουν το ύψος της κεφαλαιακής ενίσχυσης που θα χρειαστεί η Εταιρεία. 

Θετικά οργανικά αποτελέσματα
Η ΑΤΕ Ασφαλιστική, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της 30ής Αυγούστου, παρουσίασε θετικά οργανικά αποτελέσματα κατά τη χρήση 2011, προ της απομείωσης της αξίας των Ελληνικών Ομολόγων που κατείχε στο τέλος του έτους, λόγω της συμμετοχής της στο PSI. 

Συγκεκριμένα, το ύψος των κερδών ανήλθε στο ποσό των 17,9 εκατ. ευρώ  προ φόρων, έναντι κερδών 7,3 εκατ. ευρώ προ φόρων της χρήσης 2010. Όπως σημειώνεται σχετικά, τα οργανικά αυτά αποτελέσματα προέκυψαν παρά την επιβάρυνση της χρήσης με το ποσό των 17 εκατ. ευρώ που αφορά την απομείωση των μετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων που ήταν ενταγμένα στο χαρτοφυλάκιο της κατηγορίας «Διάθεση προς Πώληση (AFS)» και παρά την καταγραφή της ζημιάς που προέκυψε από τη νέα εκτίμηση των ακινήτων με 31.12.2011, ύψους 3,6 εκατ. ευρώ.

Το Αποτέλεσμα από Ασφαλιστικές Εργασίες, εκτός λειτουργικών εξόδων, ανήλθε σε 66,3 εκατ. ευρώ έναντι 58,6 εκατ. ευρώ της περυσινής περιόδου.
Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 17,6% σε σχέση με το 2010 και διαμορφώθηκαν στο ύψος των 45,1 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι δαπάνες προσωπικού κατά το 2011 μειώθηκαν σε ποσοστό 21,4% σε σύγκριση με το 2010, λόγω μείωσης του αριθμού των απασχολουμένων και των ονομαστικών μισθών κατά το προηγούμενο έτος.

Μειωμένη κατά 18,3% η παραγωγή
Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων της Εταιρείας για το 2011 ανήλθε στο ύψος των 187,7 εκατ. ευρώ, έναντι 229,6 εκατ. ευρώ του 2010, μειωμένη κατά 18,3%. Σύμφωνα με όσα επισημαίνονται σχετικά, η μείωση της παραγωγής, εκτός από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και του περιορισμού του διαθέσιμου εισοδήματος, προήλθε κατά κύριο λόγο από τη μείωση του ασφαλισμένου στόλου οχημάτων, ως αποτέλεσμα της πολιτικής που ακολουθείτο από την αρχή του έτους στον Κλάδο Αυτοκινήτων, και από τη μείωση των ασφαλίστρων των Ομαδικών και Ατομικών Ασφαλίσεων στον Κλάδο Ζωής, λόγω των αυξημένων ακυρώσεων και εξαγορών.

Αυξημένες κατά 15,2% οι αποζημιώσεις
Το σύνολο των αποζημιώσεων στην αναφερόμενη περίοδο ανήλθε στο ύψος των 159,5 εκατ. ευρώ έναντι 138,5 εκατ. ευρώ κατά το 2010, αύξηση κατά 15,2%. «Η αύξηση αυτή», υπογραμμίζεται σχετικά, «δεν είχε επίπτωση στα αποτελέσματα, δεδομένου ότι περίπου 23,6 εκατ. ευρώ αφορούν λήξεις και εξαγορές συμβολαίων καθώς και πληρωμές συμβολαίων D.A.F., τα οποία αποφέρουν και αντίστοιχη μείωση κράτησης αποθεμάτων».

Ζημίες ύψους 235 εκατ. ευρώ, λόγω PSI
Η συμμετοχή της Εταιρείας στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI plus) είχε ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση του αποτελέσματος κατά 284 εκατ. ευρώ, που τελικά διαμορφώθηκε σε ζημίες ύψους 265,9 εκατ. ευρώ προ φόρων. Μετά από φόρους, το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημίες ύψους 235 εκατ. ευρώ.

Αποτελέσματα Ομίλου
Τα αποτελέσματα του Ομίλου αντίστοιχα διαμορφώθηκαν σε ζημίες προ φόρων ύψους 266,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα μετά από φόρους σε ζημίες ύψους 235,3 εκατ. ευρώ.
Η καθαρή θέση του Ομίλου και της Εταιρείας μετά τις παραπάνω ζημίες, κατά την 31.12.2011 είναι αρνητική και ανέρχεται στο ύψος των -185,2 εκατ. ευρώ και -183,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Ο νέος μέτοχος και η κεφαλαιακή ενίσχυση
Μετά τη μεταβίβαση της Εταιρείας, ως συμμετοχή της ΑΤΕbank στην Τράπεζα Πειραιώς στις 27.7.2012, ο νέος μέτοχος έχει διαβεβαιώσει ότι θα προχωρήσει στην κεφαλαιακή ενίσχυση της Εταιρείας, ώστε να εκπληρούνται οι απαιτούμενες κεφαλαιακές ανάγκες.

Επισημαίνεται ότι, μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 29ης Αυγούστου 2012, θα συγκληθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στο τέλος Σεπτεμβρίου, όπου, μεταξύ άλλων, θα προσδιορισθεί και το ύψος της αύξησης των κεφαλαίων της Εταιρείας.