ΑΤΕ Ασφαλιστική: Διατήρηση της κερδοφορίας το α’ εξάμηνο του 2008

659

Διατήρησε την κερδοφορία της, επιτυγχάνοντας περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της, η ATE Ασφαλιστική το α’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους. 
Όπως ανακοινώθηκε από την Εταιρία στις 25/8, το α’ εξάμηνο 2008 σημειώθηκε αύξηση κατά 5,8% στην παραγωγή ασφαλίστρων, η οποία ανήλθε στα 99,8 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων της Εταιρίας ανήλθαν σε 1,26 εκατ. ευρώ, έναντι 6,78 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 0,3 εκατ. ευρώ, έναντι 3,2 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του περσινού έτους. 
Η μείωση αυτή, όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, οφείλεται κυρίως στις αρνητικές επιπτώσεις επί του «εμπορικού χαρτοφυλακίου», τόσο από χρηματιστηριακές πράξεις όσο και από την αποτίμηση αυτού. Ως κύρια αιτία αναφέρεται η γενικότερη παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση καθώς και η επιβάρυνση της περιόδου με 3,4 εκατ. ευρώ από παρακρατούμενους φόρους τόκων παρελθόντων ετών, που οριστικά δεν μπορούν να συμψηφιστούν, λόγω των μέχρι σήμερα συσσωρευμένων φορολογικών ζημιών. H διαφορά των ανωτέρω ανέρχεται σε 11,6 εκατ. ευρώ, έναντι των μεγεθών του προηγούμενου έτους.   
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρίας ανήλθαν σε 1,8 εκατ. ευρώ, έναντι 6,2 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του περσινού έτους. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 0,8 εκατ. ευρώ, έναντι 4,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Το σύνολο των αποζημιώσεων ανήλθε στα 56 εκατ. ευρώ, έναντι 48,9 εκατ. ευρώ (+14,7%). Το τεχνικό αποτέλεσμα βελτιώθηκε σημαντικά και ανήλθε στα 21,9 εκατ. ευρώ, έναντι 15,5 εκατ. ευρώ (+41,3%) της αντίστοιχης περσινής περιόδου, το οποίο απεικονίζει την ποιότητα του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου.   
Οι λειτουργικές δαπάνες παρουσίασαν αύξηση της τάξης των 19,2%, φθάνοντας στα 14,3 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της έκτακτης επιβάρυνσης των ανωτέρω 3,4 εκατ. ευρώ από παρακρατούμενους φόρους προηγούμενων ετών.   
Τα έσοδα από επενδύσεις μειώθηκαν σε 3,6 εκατ. ευρώ, έναντι 11,6 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, εξαιτίας της παγκόσμιας χρηματιστηριακής κρίσης.  
Στην ανακοίνωση της Εταιρίας, τέλος, σημειώνεται ότι «στόχος της Διοίκησης του ομίλου της ΑΤΕbank είναι η περαιτέρω ανάπτυξη και διεύρυνση της κερδοφορίας της ΑΤΕΑσφαλιστική και η επέκταση των δραστηριοτήτων της και στην αγορά της Ρουμανίας, που θα υλοποιηθεί επιτυχέστερα και αποδοτικότερα με την επικείμενη επιλογή, από το βασικό μέτοχο ΑΤΕ bank, κορυφαίου στρατηγικού εταίρου παγκόσμιας εμβέλειας».