Ασφάλιση Μεταφερομένων εμπορευμάτων 2012

3

Μειωμένη κατά 16,3% ήταν η συνολική παραγωγή του κλάδου των Μεταφερoμένων εμπορευμάτων στη διάρκεια του 2012, φτάνοντας τα €23,6 εκατ.

Παράλληλα, όπως προέκυψε από την έρευνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών της

ΕΑΕΕ, ο δείκτης ζημιών του κλάδου μειώθηκε ελαφρώς στο 25,6% από 26,3%, το 2011.

Η μέση πληρωθείσα ζημιά αυξήθηκε στα 2.687 € από 1.808 € το 2011, ενώ η μέση εκκρεμής ζημιά μειώθηκε από τα 6.740 € το 2011 στα 6.154 € το 2012.

Από τη μελέτη των στοιχείων για το οικονομικό έτος 2012, διαπιστώνεται μεγάλη αύξηση των εκκρεμών αποζημιώσεων ως ποσοστό της παραγωγής ασφαλίστρων από το 79,6% το 2011 στο 92,0% το 2012. Παρομοίως, οι εκκρεμείς αποζημιώσεις αυξήθηκαν ως ποσοστό των ζημιών οι οποίες συνέβησαν κατά τη διάρκεια του έτους από το 288,2% το 2011 στο 349,7% το 2012.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της μεθόδου chain-ladder η οποία μελετά την εξέλιξη των αποζημιώσεων του κλάδου, η αποθεματοποίηση των εκκρεμών ζημιών κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Η ίδια μέθοδος εκτιμά το δείκτη ζημιών στο 35,0% και τη μέση ζημιά (πληρωθείσες και εκκρεμμείς) στα 5.233 € για το 2012.

Ο πίνακας που ακολουθεί αποτελεί μία συνοπτική καταγραφή τόσο των σημαντικότερων μεγεθών του κλάδου των Μεταφερομένων εμπορευμάτων για τη διετία 2011-2012, όσο και των κυριότερων αριθμοδεικτών, όπως προέκυψαν από την έρευνα της ΕΑΕΕ μεταξύ των μελών της για την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

Αναλυτικά η έρευνα της ΕΑΕΕ εδώ.

Μειωμένη κατά 16,3% ήταν η συνολική παραγωγή του κλάδου των Μεταφερoμένων εμπορευμάτων στη διάρκεια του 2012, φτάνοντας τα €23,6 εκατ.

Παράλληλα, όπως προέκυψε από την έρευνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών της

ΕΑΕΕ, ο δείκτης ζημιών του κλάδου μειώθηκε ελαφρώς στο 25,6% από 26,3%, το 2011.

Η μέση πληρωθείσα ζημιά αυξήθηκε στα 2.687 € από 1.808 € το 2011, ενώ η μέση εκκρεμής ζημιά μειώθηκε από τα 6.740 € το 2011 στα 6.154 € το 2012.

Από τη μελέτη των στοιχείων για το οικονομικό έτος 2012, διαπιστώνεται μεγάλη αύξηση των εκκρεμών αποζημιώσεων ως ποσοστό της παραγωγής ασφαλίστρων από το 79,6% το 2011 στο 92,0% το 2012. Παρομοίως, οι εκκρεμείς αποζημιώσεις αυξήθηκαν ως ποσοστό των ζημιών οι οποίες συνέβησαν κατά τη διάρκεια του έτους από το 288,2% το 2011 στο 349,7% το 2012.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της μεθόδου chain-ladder η οποία μελετά την εξέλιξη των αποζημιώσεων του κλάδου, η αποθεματοποίηση των εκκρεμών ζημιών κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Η ίδια μέθοδος εκτιμά το δείκτη ζημιών στο 35,0% και τη μέση ζημιά (πληρωθείσες και εκκρεμμείς) στα 5.233 € για το 2012.

Αναλυτικά η έρευνα της ΕΑΕΕ εδώ.