Αλλαγή προτύπων στην προστασία των καταναλωτών ζητά η ΕΙΟPA

9

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημερίδας που διοργάνωσε η Αρχή, στις 6/12/11 στη Φρανκφούρτη, με αντικείμενο τη στρατηγική για τους καταναλωτές, ο Πρόεδρος της EIOPA, κ. Gabriel Bernardino, δήλωσε χαρακτηριστικά πως η στρατηγική και ο τρόπος αντιμετώπισης ασυμμετριών στην πληροφόρηση, σύγκρουσης συμφερόντων και αναποτελεσματικότητας της αγοράς να προστατεύσει τα συμφέροντα των ασφαλισμένων, θα πρέπει να τεθούν εκ νέου προς συζήτηση. Επιπλέον, πρέπει να καταστεί σαφές πως η Προστασία του Καταναλωτή έχει δύο όψεις. Από τη μία πλευρά, υπάρχει η ανάγκη για ασφαλείς και επαρκώς κεφαλαιοποιημένες εταιρείες, με υγιείς στρατηγικές, αυστηρή διαχείριση κινδύνων και συνεπείς στους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας. Από την άλλη, όμως, και ο καταναλωτής θα πρέπει να παρέχει ακριβείς, λεπτομερειακές και κατανοητές πληροφορίες για την κατάστασή του, ώστε να του προσφέρεται το κατάλληλο για τις ανάγκες του προϊόν.

Οι συμμετέχοντες στην Ημέρα Στρατηγικής για τον Καταναλωτή αντάλλαξαν απόψεις κατά τη διάρκεια των τριών πάνελ συζητήσεων, με θέματα όπως: «Ενισχύοντας την προστασία ασφαλισμένων και δικαιούχων συνταξιοδοτικών ταμείων», «Η αντιμετώπιση νέων ή καινοτόμων χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων» και «Καταπολέμηση των διακρίσεων και διαχείριση κινδύνων». Οι συμμετοχές έφτασαν τις 130, με εκπροσώπους ασφαλιστικών εταιρειών, ενώσεων καταναλωτών και εποπτικών αρχών. 

Στη διάρκεια της εκδήλωσης η EIOPA παρουσίασε και τις πρόσφατες δράσεις της στην κατεύθυνση της Προστασίας Καταναλωτή. Στο 2011 τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση η «Έκθεση για την ορθή γνωστοποίηση και τις πρακτικές πωλήσεων προϊόντων μεταβλητών ετήσιων επιδομάτων (Variable Annuities)» και οι «Κατευθυντήριες οδηγίες και έκθεση καλύτερων πρακτικών για τη διαχείριση καταγγελιών και παραπόνων από τις ασφαλιστικές εταιρείες». Επίσης, έχει υποβληθεί στην ομάδα ενδιαφερόμενων Ασφάλισης και Αντασφάλισης έκθεση χρηματοοικονομικών γνώσεων και εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών από τις αρμόδιες αρχές. Αυτή την περίοδο η EIOPA βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης της  Έκθεσης για τις τάσεις των καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριμένα για την ασφάλιση.
Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί και η απάντηση της EIOPA στην πρόσκληση για παροχή συμβουλών επί της αναθεώρησης της Οδηγίας για τις δραστηριότητες και την εποπτεία Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών. Η απάντηση προβλέπει πως η ποιότητα των πληροφοριών που παρέχονται στους ενδιαφερόμενους θα πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και η δημιουργία ενός εγγράφου βασικής πληροφόρησης, στο οποίο θα εμπεριέχονται τα σημαντικότερα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προκειμένου να παίρνουν τις αποφάσεις τους πλήρως ενημερωμένοι. 
Στο 2012 η EIOPA σκοπεύει να συνεισφέρει στις εργασίες για τις νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της Οδηγίας για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και τις Δέσμες επενδυτικών προϊόντων λιανικής.